Εφαρμογή

image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/1.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/1.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank
image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/2.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/2.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank
image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/3.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/3.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank
image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/4.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/4.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank
image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/5.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/5.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank
image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/6.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/6.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank
image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/7.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/7.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank
image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/8.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/8.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank
image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/9.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/9.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank
image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/10.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/10.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank
image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/11.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/11.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank
image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/12.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/12.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank
image
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/13.jpg
http://dasta.teikal.gr/Extras/slider/images/moke/thumbs/13.jpg
http://dasta.teikal.gr/Moke/Events/7861.html
_blank

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικοτητας

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) είναι μια νέα δομή που στοχεύει στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τους φοιτητές. Παρέχει εκπαίδευση, αναπτύσσει δεξιότητες και παρέχει υποστήριξη για την ενσωμάτωση της καινοτομίας στο επιχειρείν και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Η ΜΟΚΕ απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές αλλά και τους πρόσφατα απόφοιτους όλων των Τμημάτων του ΑΤΕΙ Καλαμάτας.


Οι Στόχοι της ΜΟΚΕ

  • Η καλλιέργεια της επιχειρηματικής συνείδησης στους φοιτητές
  • Η παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
  • Η ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως προοπτικές απασχόλησης

Οι Δράσεις της ΜΟΚΕ

  • Διδασκαλία Μαθημάτων επιχειρηματικότητας
  • Ολοκληρωμένοι κύκλοι θεωρητικών και εργαστηριακών σεμιναρίων
  • Εκπόνηση μελετών περιπτώσεων από σπουδαστές, με την παρακολούθηση στελεχών της αγοράς (mentoring)
  • Σύνδεση με την αγορά, μέσα από συναντήσεις, επαφές με επιχειρηματικούς φορείς & επισκέψεις (σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, θερμοκοιτίδες, επιμελητήρια, κλπ)Η ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Καλαμάτας συστάθηκε και λειτουργεί στα πλαίσια του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΣΠΑ 2007-2013) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικών Πόρων