Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
: 3/27/2013 3:00 PM
: 3/27/2013 7:00 PM
Τοποθεσία
Σπάρτη

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας: Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας & Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας - Σπάρτη

Περιγραφή

Εισηγητής: Δρ. Φιλιππόπουλος Παναγιώτης

Συνοπτική  Περιγραφή  Διάλεξης:

Ενότητα

Επεξήγηση

Εισαγωγή και ιστορική

αναδρομή

Ορισμός και διαστάσεις της ποιότητας, ιστορική αναδρομή (1945-σήμερα) και αναφορά στους κυριότερους διαμορφωτές της φιλοσοφίας της ποιότητας (Deming, Juran).

Συνιστώσες του στατιστικού

ελέγχου ποιότητας

Αναφορά στις μεθόδους στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογές αυτών. Σχεδιασμός & ανάλυση, στατιστικός έλεγχος διεργασιών,

δειγματοληψία αποδοχής.

Εργαλεία του στατιστικού

ελέγχου διεργασιών

Αναφορά στα επτά κυριότερα εργαλεία για τον έλεγχο της ποιότητας (διάγραμμα ροής διεργασιών, διάγρ.διασποράς, διάγρ. ελέγχου, διάγρ. αιτίου – αποτελέσματος, φύλλο ελέγχου, ιστόγραμμα, διαγρ.pareto)

Παραδείγματα χρήσης

εργαλείων (εκτός πίνακα

ελέγχου)

Εφαρμογή των εργαλείων στατιστικού ελέγχου διεργασιών (πλην του διαγράμματος ελέγχου) στην πράξη (case study: τραπεζική εξυπηρέτηση).

Παραγωγή και εφαρμογή των συστάσεων.

Περιγραφή και χρήση του

διαγράμματος ελέγχου

Εξοικείωση με τη χρήση του διαγράμματος ελέγχου, του πλέον διαδεδομένου εργαλείου στατιστικού

ελέγχου διεργασιών.

Ασκήσεις - συμπεράσματα

Παραδείγματα και εφαρμογές. Βασικά συμπεράσματα.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη