Εφαρμογή
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Τύπος μαθήματος:  Μεικτό
Ώρες ανά εβδομάδα:  6(Θ = 2 + Φ = 1 + Ε = 3)
Πιστωτικές μονάδες: 7
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ζ’
Επίπεδο μαθήματος:  Επιλογής Υποχρεωτικό (Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 3 μαθήματα ανάμεσα στα: Αποθήκες Δεδομένων, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Προγραμματισμός INTERNET, Υπολογιστικό Πλέγμα, Μεταγλωττιστές, Κατανεμημένα Συστήματα)
Προαπαιτούμενα: Κανένα

Σκοπός:
Να βοηθήσει του φοιτητές:
• Να κατανοήσουν τα βασικά θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο
• Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου
• Να αξιολογούν την ευχρηστία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος

Περιγραφή Μαθήματος:
• ορισμοί και ιστορικά στοιχεία για την ανάπτυξη του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν και εμπορίου,
• βασικά επιχειρηματικά μοντέλα,
• λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος,τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται,
• θέματα ασφάλειας και προστασίας, νομικά θέματα, κλπ.
• αξιολόγηση ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και στις βασικές αρχές personalization και recommendation.
• πετυχημένα και αποτυχημένα παραδείγματα ηλεκτρονικών καταστημάτων (case studies).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. «e-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Πλήρης Οδηγός Ανάλυσης Τεχνικών και Εμπορικών Θεμάτων», Elsenpeter, R., & Velle,T. (2002), Εκδόσεις Γκιούρδας.
2. «Electronic Commerce: Fundamentals & Applications», Chan, H., Dillon, T., Lee, R., & Chang, E. (2001), John Wiley & Sons, ISBN 0471493031.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα