Εφαρμογή
Διαχείριση Θησαυροφυλακίου
Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό
Ώρες ανά εβδομάδα: 4 (Θ=2 +ΑΠ=2)
Διδακτικές μονάδες:  5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ζ’
Επίπεδο μαθήματος:  Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα:  Κανένα

Σκοπός:
Να βοηθήσει τους φοιτητές:
στην κατανόηση των πολύπλευρων λειτουργιών του εταιρικού θησαυροφύλακα (corporate treasurer) στην διερεύνηση πηγών εταιρικής χρηματοδότησης και τον προσδιορισμό του κόστους αυτών στη λήψη αποφάσεων περί ορθής εταιρικής κεφαλαιακής δομής στην κατανόηση των διαφόρων χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη εταιρία στην εμπέδωση των γνώσεων και τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που αντιμετώπιζει μια εταιρεία.

Περιγραφή Μαθήματος:
Έννοια και λειτουργίες του θησαυροφύλακα (treasurer)
Εταιρικοί Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Πηγές εταιρικής χρηματοδότησης και κόστος αυτών
Εταιρική Κεφαλαιακή δομή
Σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC)
Διιαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης και Ρευστών Διαθεσίμων
Τεχνικές διαχείρισης κινδύνου
Σύγχρονη τεχνολογία και Treasury Management

Βιβλιογραφία:
1. Αποστολόπουλος, Ι., Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοικήσεως
2. Αρσένος Π. και Καλδής Π., (2009), Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων, εκδ. Πατάκη
3. Βασιλείου Δ., και Ηρειώτης Ν., (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, εκδόσεις Rosili
4. Μακρής Η. (2011), Διαχείριση Θησαυροφυλακίου, Μία Εισαγωγική Προσέγγιση, Γ΄ έκδοση, Σημειώσεις, ΤΕΙ Καλαμάτας
5. Ogilvie, J., (1999), Treasury Management, Kogan Page Limited, London
6. Cooper, R., (2004), Corporate Treasury and Cash Management, Palgrave, Macmillan, New York.
7. Steven M. Bragg (2010), Treasury Management: The Practitioner's Guide, Wiley corporate F&A
8. Alman-Ward, M., and Sagner, J., (2003), Essentials of managing corporate cash, Wiley, Canada

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα