Εφαρμογή
Επενδυτικά Σχέδια Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ώρες / εβδομ.:  5 (Θ=3, ΑΠ=2)
Διδακτικές μονάδες:  6
Τυπικό Εξάμηνο διδασκαλίας:  Ζ’
Επίπεδο μαθήματος:  Επιλογής Υποχρεωτικό  (ΕΥ) – Ομάδα Δ
Κατηγορία μαθήματος:  ΜΕ
Προαπαιτούμενα:  Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική Οικονομική των ΟΤΑ

Σκοπός:
Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν:
Τα όρια και τη δυνατότητα παρέμβασης της ΤΑ στην τοπική κοινωνία. Τα μέσα και τους περιορισμούς για την εφαρμογή των επενδυτικών της σχεδίων. Την εφαρμογή συγκριτικών επενδυτικών προγραμμάτων σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και τη εξασφάλιση κοινωνικών συνεργασιών.

Περιγραφή Μαθήματος:
Το μάθημα θα προσανατολιστεί σε εφαρμογές όπως:
Τοπικά επενδυτικά προγράμματα ΟΤΑ. Χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Σχέση ΟΤΑ με ιδιωτικούς φορείς. Παρέμβαση των ΟΤΑ στην τοπική αγορά εργασίας. Αντιμετώπιση της ανεργίας. Παρέμβαση των ΟΤΑ για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για επενδύσεις.
Δημιουργία υποδομών, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα – Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.
Μελέτη περιπτώσεων – πόλεων /περιοχών με αυξημένα προβλήματα λόγω αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα