Εφαρμογή
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Ώρες διδασκαλίας (εβδοµαδιαίες) 4 (Θ=3 + Α.π.=1)                         
Πιστωτικές-Διδακτικές Μονάδες     6                                 
Φόρτος εργασίας εξαµήνου     150                                 
Εξάµηνο (τυπικό)         Ζ                                 
Κατηγορία (επίπεδο) µαθήµατος Υποχρεωτικό (ΕΥ)                     
Προαπαιτούµενα    ΟΧΙ                
               
Σκοπός-Στόχοι:                                             
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισάγει το σπουδαστή στην έννοια και το ρόλο της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα.
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τα θεµελιακά συστατικά στοιχεία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου, να εξοικειώσει το σπουδαστή µε τη «Νέα
επιχειρηµατικότητα» και την κοινωνία των πληροφοριών (νέα επιχειρηµατικά µοντέλα, οργάνωση κατανεµηµένων οργανισµών, δηµιουργία εικονικών επιχειρήσεων κ.λπ.).
Στόχος επίσης είναι να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας και εφαρµογές της όπως: επιχείρηση - επιχείρηση (Β2Β), επιχείρηση - καταναλωτή (B2C), επιχείρηση - δηµόσιοι φορείς (B2G),
ηλεκτρονικά καταστήµατα, ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, ηλεκτρονικές αγορές και ανάπτυξη στρατηγικής για το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Εισαγωγή στην έννοια του καταναλωτή υπηρεσιών υγείας και τον ηλεκτρονικό ασθενή.                     

Περιεχόµενα - περιγραφή µαθήµατος:                         
• Πλεονεκτήµατα δηµιουργίας δικτυακού τόπου.Βασική υποδοµή του και τα βήµατα για τη δηµιουργία του.                                     
• Σχεδιασµός ηλεκτρονικού καταστήµατος                        
• Ασφάλεια στο διαδίκτυο.                                     
• Ο Καταναλωτής                                     
• Η Επιχείρηση                                     
• Μοντέλο επιχείρηση - καταναλωτή (B2C), Μοντέλο επιχείρηση - επιχείρηση (Β2Β), Μοντέλο επιχείρηση - δηµόσιοι φορείς (Β2Ο)                     
• Επιδράσεις του η-επιχειρείν στην επιχείρησή                         
• Κινητό Εµπόριο (Mobile commerce)                         
• Ηλεκτρονική διαχείριση πελατειακών σχέσεων (e-CRM)                 
• Ηλεκτρονικά καταστήµατα, Ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, Ηλεκτρονικά Πολυκαταστήµατα                                     
• Ηλεκτρονικέξ Προµήθειες                                     
• Ηλεκτρονική Υπογραφή,                                     
• Ηλεκτρονική - Φροντίδα,                                     
• Ιατρικά Intranets - Extranets                                     

Βιβλιογραφία (βασική-ενδεικτική-προτεινόµενη):                         

Ελληνική Βιβλιογραφία:  
                                   

1.Turban, Efraim, King, David, Lee, Jae, Viehland, Dennis, Ηλεκτρονικό εµπόριο, 2006, Γκιούρδας Μ., ISBN: 960512419Χ
2.Αθηνά Λαζακίδου, Γεωργία Λαζακίδου, Νέες δυνατότητες και προοπτικές στην κοινωνία των πληροφοριών, Εκδότης: Κλειδάριθµος, ISBN:9789602097496

Ξένη Βιβλιογραφία:

1.Douglas Goldstein, e-Healthcare: Hamess the Power of Internet e-Commerce & e-Care, Jones and Bartlett Publishers, ISBN: 9780834213654
2.Rosemary Nelson, Marion J. Ball, Consumer Informatics: Applications and Strategies ίη Cyber Health Care (Health Infonnatics), Springer, ISBN: 978-0387404141
3.G., Ed. Demiris, E-Health: Cuuent Status and Future Trends (Studies in ealth Technology and Informatics), Ο C S L Press, 2004, ISBN: 978-1586034429

Ελληνικά Άρθρα:

1.Trust, Privacy and Security ίη E-business: Requirements and Solutions, S.K Katsikas, J. Lopez, and G. Pernul, 10th Panhellenic Conference ση Infonnatics (PCI2005)

Ξενόγλωσσα Άρθρα:

1.Morad Benyoucef, Rudolf Κ. Keller, Sophie Lamouroux, Jacques Robert,Vincent Trussart, Towards a Generic E-Negotiation Platform, In Proc. of the Sixth Conf. οn Re- Technologies for Information Systems, pp. 95-109, Zurich, Switzerland, February 2000.
2.Μ. Waidner, Development of a Secure Electronic Marketplace for Europe, (ESORICS): European Symposium οn Research in Computer Security", LNCS, Springer- Verlag
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα