Εφαρμογή
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Επιχειρήσεων (Τεχνικοοικονομική Ανάλυση)
Διδάσκων: Δρ. Δ.Πετρόπουλος

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κατηγορία μαθήματος: ΔΟΝΑ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 ώρες (2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Άσκηση Πράξης
Διδακτικές μονάδες: 4,5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ζ'
Προαπαιτούμενα: Όχι

Σκοπός του μαθήματος:
Ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές συγκεκριμένες γνώσεις για την οργάνωση και διοίκηση της γεωργικής εκμετάλλευσης. Επίσης βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η αναγκαιότητα της ανάλυσης προκειμένου να ληφθούν οι βέλτιστες αποφάσεις κατά τον προγραμματισμό της παραγωγικής διαδικασίας.

Στόχοι του μαθήματος:
• Βασικές γεωργοοικονομικές έννοιες.
• Σκοπός τήρησης γεωργικών λογαριασμών.
•Ανάλυση και ερμηνεία γεωργικών λογαριασμών, υπολογισμό οικονομικών αποτελεσμάτων και δεικτών αποδοτικότητας.
• Αρχές Κοστολόγησης. Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων
• Βασικές μέθοδοι γεωργικής εκτιμητικής
• Καθορισμού του άριστου σημείου παραγωγής
• Βασικά στοιχεία οργάνωσης, σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου
• Διαχείριση των συντελεστών παραγωγής
• Προγραμματισμός στη γεωργική παραγωγή

Περιγραφή μαθήματος:
• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα (φυσικά, διαρθρωτικά)
• Συντελεστές παραγωγής και παραγωγική διαδικασία
• Σχέσεις μεταξύ συντελεστού παραγωγής και παραγομένου προϊόντος
• Σχέσεις μεταξύ προϊόντων ή κλάδων παραγωγής.
• Ανάλυση των σπουδαιότερων μορφών του οικονομικού αποτελέσματος.
• Οργάνωση παραγωγής γεωργικών προϊόντων
• Ανάλυση του κόστους παραγωγής.
• Μέθοδοι κοστολόγησης.
• Η αναγκαιότητα του προγραμματισμού και οι στόχοι της επιχείρησης.
• Ο προγραμματισμός στη γεωργική παραγωγή.
• Λήψη αποφάσεων και εφαρμογές του προγραμματισμού. Ανάλυση SWOT
• Η επιχείρηση ως οικονομικός οργανισμός. Το περιβάλλον της επιχείρησης.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Κιτσοπανίδης Γεώργιος, Γεωργική Λογιστική, Εκδόσεις Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη 1988.
• Τσουκαλάς Σταύρος, Γεωργική Λογιστική, Εκδόσεις Στοχαστής και Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1999.
• Θ. Γκαμαλέτσος, (1992). Θεωρητική Οικονομική Τόμος Α Εκδόσεις Σταμούλη
• Ν. Ζιώγας, Δ. Ντελής, Κ. Σχορτσανίτης, (1992) Κόστος Παραγωγής Αγροτικών
Προϊόντων και αποδοτικότητα της ελληνικής γεωργίας (1969 - 1989) Εκδόσεις ΑΤΕ
• Σ. Καρβούνης, (1993). Μεθοδολογία Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών.
Εκδόσεις Σταμούλης.
• Γ. Κιτσοπανίδης, (1993). Οικονομική Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Εκδόσεις ΖΗΤΗ
Θεσσαλονίκη.
• Γ. Κιτσοπανίδης, (1993). Γεωργική Λογιστική και Οικονομική Ανάλυση Εκδόσεις
ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη.
• Γ. Κιτσοπανίδη – Χρ. Καμενίδη, (1997). Αγροτική Οικονομική Εκδόσεις ΖΗΤΗ
Θεσσαλονίκη.
• Γ. Κώττη και Αθ Πετράκη – Κώττη, (1993). Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μικροοικονομική
Εκδόσεις Σμπίλιας «ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ» Αθήνα.
• Στ. Τσουκαλάς, (1999). Γεωργική Λογιστική. Εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα.
• Ειρ. Μηλιώτη, (1992). Οικονομοτεχνικές Μελέτες. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική,
Αθήνα
• Γ. Πάγγειος, (1994). Θεωρία Κόστους. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα – Πειραιάς
• Γ. Κιστοπανίδη (1990), «Οικονομική Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Γεωργική
Μικροοικονομία)», Εκδ. ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη
• Σταύρος Θεοφανίδής (1992), «Αγροτική Οικονομική», Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, ISBN
960-02-0308-6
• Π. Στάθης «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων και
Εκμεταλλεύσεων», Εκδ. Στοχαστής, Αθήνα.
• Γ. Δαουτόπουλος – Μ. Κούση – Λ. Καζακόπουλος (1997), «Αγροτική Κοινωνιολογία»
Εκδ. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Διάθεση Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου. ΙΒSN
960-90046-1-X .
• Μ. Μαρτίκα – Βακιρτζή (2008), «Το management στον αγροτικό τομέα» Εκδ.
Γράφημα
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα