Εφαρμογή
Ανοικτό σχολ. επιχ/τας Γ' φάση

Γ΄ Φάση: 2014-2015


  • Θα επιδιωχθεί η συμμετοχή των σπουδαστών σε τεχνικές προσομοίωσης, ώστε να κληθούν να λάβουν οικονομικές αποφάσεις προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη των (εικονικών) επιχειρήσεών τους. Αυτή η πρακτική άσκηση, θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού πακέτου (business simulator).
  • Τέλος, θα υπάρξει αξιολόγηση της δράσης συνολικά, από τους συμμετέχοντες σε αυτήν, με χρήση ερωτηματολογίων, δεικτών κ.λπ.
  • Παράλληλα με τα μαθήματα και τα σεμινάρια επιχειρηματικότητας, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, σε επιλεγμένες επιχειρηματικές μονάδες. Η εκπαιδευτική εκδρομή θα αποτελεί μέρος των δράσεων του Προγράμματος και θα οργανωθεί με ευθύνη μελών ΕΠ, σε συνεργασία με στελέχη επιχειρήσεων και τους σπουδαστές, με σκοπό την επί τόπου ενημέρωση των τελευταίων για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την ανάδειξη καινοτομιών κ.λπ. Κύριος στόχος θα είναι η αποκόμιση πρακτικών γνώσεων που σχετίζονται με τη δημιουργία, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  • Πριν από κάθε επίσκεψη, στους σπουδαστές θα διανέμεται πληροφοριακό υλικό για τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης, το οποίο θα το αναλύουν, θα συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες και θα παρουσιάζουν το προφίλ της κάθε επιχείρησης, του τρόπου λειτουργίας της κ.λπ. Εν συνεχεία θα γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επισκέψεων και θα συγγράφεται σύντομη έκθεση.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα