Εφαρμογή
Αξιολόγηση των δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πελοποννήσου , ξεκίνησε την λειτουργία της το 2012, ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Ιδρύματος, συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 

Σκοπός της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, είναι η άμβλυνση στο μέτρο του δυνατού, του χάσματος μεταξύ θεωρητικής υποδομής των σπουδαστών/τριών, με την πρακτική εφαρμογή της από τους τελευταίους στην αγορά εργασίας, καθώς και η δημιουργία και προώθηση δράσεων που θα στοχεύουν στην ενημέρωση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, για θέματα επιχειρηματικότητας και τις δυνατότητες υλοποίησης επιχειρηματικών δράσεων.

Με τις προγραμματισμένες ενέργειες, δίδεται μεγαλύτερη εστίαση στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης και των καινοτομικών εφαρμογών, συμβάλλοντας στη βελτίωση των ικανοτήτων των νέων και συνεπώς στην αύξηση των πιθανοτήτων για επαγγελματική αποκατάσταση, είτε μέσα από την απασχόλησή τους σε επιχειρήσεις είτε μέσα από την ανάπτυξη ατομικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

Μέχρι σήμερα, στο σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας της, η ΜΟΚΕ έχει ήδη σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει σημαντικές δράσεις με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με την ιδέα της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί και διενεργείται ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της αποτελεσματικότητας αυτών μέσω ερωτηματολογίων ηλεκτρονικώς είτε γραπτώς υποβεβλημένων από τους παρακολουθούντες.  

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε την πλήρη αξιολόγηση των Δράσεων της μονάδας
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη