Εφαρμογή
Νομοθεσία:Το θεσμικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση των φοιτητών ΤΕΙ
    

1.    Φ.Ε.Κ. 59, Τεύχος Α', 29.03.1985, Διάταγμα 174,  Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των ΤΕΙ
2.    Φ.Ε.Κ. 453, Τεύχος Β', 18.07.1988, Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ
3.    Φ.Ε.Κ. 307, Τεύχος Β', 30.04.1993, Τροποποίηση της ΚΥΑ Ε5.1258.86 Και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών ΤΕΙ που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα,
4.    Φ.Ε.Κ. 168, Τεύχος Β', 10.4.1986, Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκηση
5.    Φ.Ε.Κ. 1254, Τεύχος Β', 25.9.2002, Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών ΤΕΙ και των ΙΕΚ που πραγματοποιούν πρακτική άσκησης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
6.    Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ΦΕΚ 2639/Β΄/28.06.2019 Φ.Ε.Κ 2639_28.6.19 Εργάνη Διευκρινιστική Εγκύκλιος 30294_2019
7.   Υ.Α. αριθ. οικ. 4241/127/30.01.2019 (ΦΕΚ 173/τ.Β/30-01-2019) Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη