Εφαρμογή
Νομοθεσία: Το θεσμικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση των φοιτητών ΤΕΙ
    

Με το Π.Δ. 174/85:
  • καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
  • θεσμοθετείται το περίγραμμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα,
  • θεσμοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης σε κάθε Τμήμα,
  • καθιερώνεται η εποπτεία της πρακτικής άσκησης, από  τον φορέα απασχόλησης και το Τμήμα,
  • καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκούμενων 

Αποφασίζεται η επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που προσφέρεται  για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. από τον Ο.Α.Ε.Δ. να ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης.

3.Φ.Ε.Κ. 307, Τεύχος Β', 30.04.1993, Τροποποίηση της ΚΥΑ Ε5.1258.86 Και  αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών ΤΕΙ που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Αύξηση του ποσού της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. που πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.


Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι σπουδαστές υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. κατά του κινδύνου ατυχήματος.


Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των φοιτητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.


Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.


7.Φ.Ε.Κ. Β'  6263/27-12-2021 - Αριθμ. Απόφ.  107675/27-12-2021 "Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας" 

Αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει, του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση.


Καθορίζεται το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης των ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως μέρος του διδακτικού έργου και ως εκ τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών.


Διευκρινίσεις σε θέματα αποζημίωσης πρακτικής άσκησης  σπουδαστών.


11.Εγκύκλιος Ε5/332/22-1-1986 -Περίοδοι πρακτικής άσκησης

Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/22-1-86 καθιερώνονται δύο συγκεκριμένες περίοδοι πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα, αφετέρου τονίζεται η σπουδαιότητα αλλά και η σημασία της πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα.


Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά την λειτουργία τους» η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τ.Β' 3707/4-9-2020.


Διευκρινίσεις για τους εργαζόμενους φοιτητές σχετικά με την πρακτική άσκηση. 

Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενων στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με την αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου από 01/05/2022.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη