Εφαρμογή
Έντυπα Πρακτικής Άσκησης
Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα για την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Επίσης τα έντυπα διατίθενται και στις ιστοσελίδες των αντίστοιχες Τμημάτων.
Τα έντυπα είναι συμπιεσμένα σε μορφή winrar και winzip.

Μετά την επιλογή σας στο  χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμπληρώνεται τα παρακάτω έντυπα:


Έντυπα ενδιάμεσης παρακολούθησης

Έντυπα ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη