Εφαρμογή
Περιγραφή - Κανονισμός Π.Α.

Η γνωριμία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) πραγματοποιείται συνδυαστικά με σειρά ενεργειών, όπως ενημέρωση την ημέρα υποδοχής των πρωτοετών σπουδαστών, τακτική ενημέρωση ανά εξάμηνο από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των Τμημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας, ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου και των Τμημάτων, ανάρτηση αφισών, και καθημερινή πληροφόρηση από τα Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στις εργάσιμες ώρες.

 

Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

•    Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020,  αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  και το Ελληνικό Δημόσιο.


•    Ένας από τους βασικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου μέσω της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ). Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την Αγορά Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Ιδρύματα. Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών των ΤΕΙ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών κάθε τμήματος. Είναι εξάμηνης διάρκειας και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο.


Διαδικασία      

Οι φοιτητές καταθέτουν αιτήσεις για την Π.Α.. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Π.Α., η οποία στην συνέχεια προβαίνει στην  τελική επιλογή των φοιτητών για την κάλυψη των προσφερόμενων θέσεων, καθώς και στην σχετική ενημέρωση των φορέων απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα γίνονται τα εξής επιμέρους:
Α. Κατά το χρονικό διάστημα δηλώσεως, οι ενδιαφερόμενοι για την Π.Α. φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματός τους αίτηση ενδιαφέροντος για Π.Α.  σημειώνοντας τους φορείς  με σειρά προτεραιότητας.

Β. Εντός των μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου και Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών από την Επιτροπή Π.Α. η οποία στη συνέχεια προβαίνει στην επιλογή των  φοιτητών για τις θέσεις Π.Α..

Ανακοινώνονται από την Γραμματεία του τμήματος οι επιλεγέντες φοιτητές και οι θέσεις που θα κάνουν Π.Α. Επίσης να σημειωθεί ότι η Π.Α. κάθε φοιτητή εποπτεύεται και αξιολογείται από ένα τουλάχιστο μέλος Ε.Π. του τμήματος.


Κανονισμός πρακτικής Άσκησης                                


1. Προϋποθέσεις για την έναρξη της Π.Α.   

                                 
Οι προϋποθέσεις για την έναρξη Π.Α. των φοιτητών/τριών σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των αντίστοιχων Τμημάτων είναι :


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Συνέλευση τμήμ.4/03-05-2017, θέμα 1ο)

- να βρίσκεται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών,
- να έχει περάσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων και
- να έχει περάσει εννέα (9) μαθήματα κατεύθυνσης

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Συνέλευση Τμήμ. 2/06-02-2020, θέμα 3ο)

- να βρίσκεται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.
- να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 30 μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων. Μεταξύ των μαθημάτων θα πρέπει ο υποψήφιος, οπωσδήποτε, να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω 8 μαθήματα:


1. Επαγωγική Στατιστική, Γ' Εξάμηνο
2. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Δ' εξάμηνο
3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Δ΄εξάμηνο
4. Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση, Γ΄εξάμηνο
5. Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Α΄εξάμηνο
6. Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Δ΄εξάμηνο
7. Εμπορικό Δίκαιο, Β΄εξάμηνο
8. Μεθοδολογία Έρευνας, Ε΄εξάμηνο


Τμήμα Γεωπονίας   (Συνέλευση τμήμ. 8/21-09-2016, θέμα 5ο)

-   να βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.
-    να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.


Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

-  να βρίσκεται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.
-  να έχει περάσει όλα τα μαθήματα  κατεύθυνσης


Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

- να βρίσκεται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.
- να έχει περάσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων.
- να έχει περάσει το 80% των μαθημάτων  κατεύθυνσης.

   

2. Χρονικά πλαίσια της Π.Α.

Οι σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις για την Π.Α.  μπορούν να την πραγματοποιήσουν τις παρακάτω χρονικές περιόδους:
Α. Από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ή
Β. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.

3.Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Δημόσιος τομέας
    1.Βεβαίωση από την Γραμματεία του τμήματος, ότι πληροί τις προϋποθέσεις για Π.Α.
    2.Βεβαίωση αποδοχής εκ μέρους του φορέα.
    3. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
   4. Έγγραφο  από τον Πρόεδρο του τμήματος, γνωστοποίησης της τοποθέτησης του φοιτητή στο συγκεκριμένο φορέα.
    5. Ειδική σύμβαση εργασίας για την Π.Α. φοιτητών ΤΕΙ

Β) Ιδιωτικός τομέας
    1.Βεβαίωση από την Γραμματεία του τμήματος ότι πληροί τις προϋποθέσεις για Π.Α.
    2.Βεβαίωση αποδοχής εκ μέρους του φορέα.
    3. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
    4.Έγγραφο  από τον Πρόεδρο του τμήματος, γνωστοποίησης της τοποθέτησης του φοιτητή στο συγκεκριμένο φορέα.
    5. Ειδική σύμβαση εργασίας για την Π.Α. φοιτητών ΤΕΙ

•    Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, μόνο για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του τμήματος.
•    Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας (υπ΄αρ. Ε5/7272/84, ΦΕΚ 785/1.11.84 τ.Β’, άρθρο 5).
•    Ο φοιτητής διαθέτει δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης, προκειμένου να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, εφόσον δε διαθέτει ήδη. Ο Αριθμός Μητρώου πρέπει να δοθεί στη συνέχεια στον εργοδότη, προκειμένου να ασφαλιστεί ο φοιτητής.Κριτήρια αποκλεισμού για έναρξη Π.Α. 

Το  χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ απευθύνεται αποκλειστικά στους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος που πληρούν υποχρεωτικά τις παραπάνω προϋποθέσεις για την έναρξη της Π.Α. και επίσης:

  •  δεν απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου
  • δεν εργάζονται ως υπάλληλοι του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας)
  • δεν βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας
  • δεν συμμετέχουν σε άλλο Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
  • δεν στοιχειοθετείται συγγένεια (Β' βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ' αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β' βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στο φορέα - επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί επόπτης εκ μέρους του συνεργαζόμενου φορέα.
  • δεν προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις.

Σχετικά Άρθρα