Εφαρμογή
Περιγραφή

Η γνωριμία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται συνδυαστικά με σειρά ενεργειών, όπως ενημέρωση την ημέρα υποδοχής των πρωτοετών σπουδαστών, τακτική ενημέρωση ανά εξάμηνο από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των Τμημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας, ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ και των Τμημάτων, ανάρτηση αφισών, και καθημερινή πληροφόρηση από τα Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στις εργάσιμες ώρες.

 

Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

•    Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020,  αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  και το Ελληνικό Δημόσιο.


•    Ένας από τους βασικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου μέσω της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ). Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την Αγορά Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Ιδρύματα. Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών των ΤΕΙ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών κάθε τμήματος. Είναι εξάμηνης διάρκειας και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο.

Διαδικασία      

Οι φοιτητές καταθέτουν αιτήσεις για την Π.Α.. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Π.Α., η οποία στην συνέχεια προβαίνει στην  τελική επιλογή των φοιτητών για την κάλυψη των προσφερόμενων θέσεων, καθώς και στην σχετική ενημέρωση των φορέων απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα γίνονται τα εξής επιμέρους:
Α. Κατά το χρονικό διάστημα δηλώσεως, οι ενδιαφερόμενοι για την Π.Α. φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματός τους αίτηση ενδιαφέροντος για Π.Α.  σημειώνοντας τους φορείς  με σειρά προτεραιότητας.

Β. Εντός των μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου και Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών από την Επιτροπή Π.Α. η οποία στη συνέχεια προβαίνει στην επιλογή των καταλληλότερων φοιτητών για τις θέσεις Π.Α. με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1.    Το εξάμηνο σπουδών φοίτησης των υποψηφίων (τουλάχιστον φοιτητές 8ου εξαμήνου)
2.    Η σχέση του αντικειμένου σπουδών της Π.Α. με τον κύκλο σπουδών του υποψήφιου
3.    Σε περίπτωση συνυποψηφιοτήτων κριτήριο επιλογής  αποτελεί  η επίδοση των φοιτητών στο σύνολο των μαθημάτων ειδικότητας.

Ανακοινώνονται από την Γραμματεία του τμήματος οι επιλεγέντες φοιτητές και οι θέσεις που θα κάνουν Π.Α.


Κανονισμός πρακτικής Άσκησης                                   

1. Προϋποθέσεις για την έναρξη της Π.Α.                                     
Με βάση τον κανονισμό σπουδών και το Π.Δ 174/85 προϋποθέσεις για την έναρξη Π.Α. προϋποθέσεις για την έναρξη Π.Α. των σπουδαστών/ριών είναι:

1ο. Να έχουν περατώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών.
2ο. Να έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας.
3ο. Να έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων.

2. Χρονικά πλαίσια της Π.Α.

Οι σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις για την Π.Α.  μπορούν να την πραγματοποιήσουν τις παρακάτω χρονικές περιόδους:
Α. Από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ή
Β. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.

3.Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Δημόσιος τομέας
    1.Βεβαίωση από την Γραμματεία του τμήματος, ότι πληροί τις προϋποθέσεις για Π.Α.
    2.Βεβαίωση αποδοχής εκ μέρους του φορέα.
    3. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
   4. Έγγραφο  από τον Πρόεδρο του τμήματος, γνωστοποίησης της τοποθέτησης του φοιτητή στο συγκεκριμένο φορέα.
    5. Ειδική σύμβαση εργασίας για την Π.Α. φοιτητών ΤΕΙ

Β) Ιδιωτικός τομέας
    1.Βεβαίωση από την Γραμματεία του τμήματος ότι πληροί τις προϋποθέσεις για Π.Α.
    2.Βεβαίωση αποδοχής εκ μέρους του φορέα.
    3. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
    4.Έγγραφο  από τον Πρόεδρο του τμήματος, γνωστοποίησης της τοποθέτησης του φοιτητή στο συγκεκριμένο φορέα.
    5. Ειδική σύμβαση εργασίας για την Π.Α. φοιτητών ΤΕΙ

•    Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, μόνο για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του τμήματος.
•    Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας (υπ΄αρ. Ε5/7272/84, ΦΕΚ 785/1.11.84 τ.Β’, άρθρο 5).
•    Ο φοιτητής διαθέτει δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης, προκειμένου να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, εφόσον δε διαθέτει ήδη. Ο Αριθμός Μητρώου πρέπει να δοθεί στη συνέχεια στον εργοδότη, προκειμένου να ασφαλιστεί ο φοιτητής.

 

Κριτήρια αποκλεισμού

Σπουδαστής που δεν έχει περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα ειδικότητας και δεν βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο φοίτησής του αποκλείεται του δικαιώματος συμμετοχής σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Π.Α.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Π.Α. κάθε φοιτητή εποπτεύεται και αξιολογείται από ένα τουλάχιστο μέλος  Ε.Π. του τμήματος του ΤΕΙ  κάθε φοιτητή.

 

Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενου

Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν. 1351/83 για την "Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις", το άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 174/85, την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ.183 τα. Β΄/14-4-86), την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ.453 τ. Β΄/16-6-86) η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αμείβεται και η αποζημίωση των ασκουμένων ορίζεται σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις. Οι φοιτητές αυτοί δεν αποκτούν άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Η αποζημίωση που λαμβάνουν δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και φόρους, άρα καταβάλλεται ακέραια.

1.  Για τον Ιδιωτικό τομέα η αποζημίωση ορίζεται με βάση το 80% του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)***. Για παράδειγμα, από 01 Φεβρουαρίου 2019  το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη είναι 29,04€. Έτσι έχουμε 29,04€ x 80% x 25ημέρες=580,80€ τον μήνα. Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί τον εργοδότη κατά 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. O/η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/ης άσκησης υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ και μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και αποτελεί ευθύνη και καλύπτεται από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή.

2. Για τον Δημόσιο Τομέα η αποζημίωση του πρακτικά ασκούμενου ανέρχεται στα 176,08 €. Στις θέσεις του δημόσιου τομέα ή συμμετοχή του δημόσιου οργανισμού στη δαπάνη μισθοδοσίας του/της φοιτήτη/τριας, ανέρχεται στο οριζόμενο από τη νομοθεσία ποσό, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισής του. Όσον αφορά την αποζημίωση των φοιτητών ΤΕΙ σε υπηρεσίες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (και στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ) ανέρχεται σε 440,00€ (ΦΕΚ1254/Β/2002).

Στην περίπτωση που ο φοιτητής πραγματοποιεί την Π.Α. στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ ισχύουν τα εξής:

1.  Στον ιδιωτικό τομέα η αποζημίωση ορίζεται με βάση το 80% του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) μειωμένο κατά 280,00€  (269,89€ αποζημίωση και 10,11€ ασφαλιστική κάλυψη για εργατικό ατύχημα),  που αφορά την επιδότηση ΕΣΠΑ του ΤΕΙ-ΠΕΛ και θα καταβάλλεται εξολοκλήρου στον/στην ασκούμενο/η.

2. Στο δημόσιο τομέα το επιχειρησιακό πρόγραμμα χρηματοδοτεί θεσμοθετημένες θέσεις πρακτικής άσκησης με μικτή μηνιαία αποζημίωση 280,00€ (269,89€ αποζημίωση και 10,11€ ασφαλιστική κάλυψη για εργατικό ατύχημα), με την υποχρέωση ο Δημόσιος  Φορέας Πρακτικής Άσκησης να καταβάλλει σε μηνιαία βάση επιπλέον ποσό 176,08€ ως αποζημίωση (Φ.Ε.Κ. 307, Τ. Β’, 30.4.1993) ή 440,00€ (Φ.Ε.Κ. 1254 Τ.Β.’ 25.9.2002) στις περιπτώσεις Υπηρεσιών που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών.

*** ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2019 με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30.01.2019 (Β’ 173) και την εγκύκλιο 08.02.2019 με αρ. πρωτ. οίκ. 76136/395

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

 

 

 

 

Έτη

Προϋπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Προσαύξηση

Προϋπηρεσίας

Σύνολο

 

 

 

 

0-3

29,04

-

29,04

3-6

29,04

1,45

30,49

6-9

29,04

2,90

31,94

9-12

29,04

4,36

33,40

12-15

29,04

5,81

34,85

15-18

29,04

7,26

36,30

18 και άνω

29,04

8,71

37,75


    Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία & Ένταξης στην Εργασία Δ/νση Συλλογικών Ρυθμίσεων Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων & Συλλογικής Οργάνωσης (Ι)

Για την πληρωμή των σπουδαστών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», απαιτείται αριθμός λογαριασμού σε Tράπεζα. Εφόσον έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για τον αριθμό λογαριασμού σας. Ο αριθμός IBAN είναι της μορφής  "GR1601101250000000012300675" και αναγράφεται στο βιβλιάριο καταθέσεων.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

A) 1ο. Να έχουν περατώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών.
     2ο. Να έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας.
     3ο. Να έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων
     4ο. Κατάθεση αίτησης Π.Α. στην γραμματεία


B) Χρονικά πλαίσια της Π.Α.
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για την Π.Α.  μπορούν να την πραγματοποιήσουν τις παρακάτω χρονικές περιόδους:
Α. Από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ή
Β. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου», αφού καταθέσουν αίτηση  για Π.Α.. Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα γίνεται από τις αντίστοιχες τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των τμημάτων με μοναδικό κριτήριο το μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων ειδικότητας**. Αυτό το κριτήριο  αξιολόγησης αφορά τα εξής τμήματα:

  • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Τεχνολογίας Τροφίμων
  • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
  • Λογοθεραπείας
** σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εξετάζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του πτυχίου.

Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων έχει ως κριτήριο αξιολόγησης "τα μόρια που λαμβάνει κάθε υποψήφιος ανάλογα με τον συνολικό αριθμό μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς και το Μ.Ο. της βαθμολογίας του στα μαθήματα αυτά. Για τον υπολογισμό των μορίων θα χρησιμοποιείται ο εξής τύπος: Αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς X Μ.Ο. βαθμολογίας στα μαθήματα αυτά / το συνολικό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

 

Νομοθεσία Πρακτικής Άσκησης

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα αρχεία για τη νομοθεσία της πρακτικής άσκησης

 

 

 

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα