Εφαρμογή
Πολιτική Ιδιωτικότητας
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του ιστοτόπου υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ως εκάστοτε ισχύει.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα