Εφαρμογή
Εξ’ αποστάσεως Πρακτική Άσκηση
Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα πραγματοποίησης εξ αποστάσεως Πρακτικής Άσκησης, ισχύει αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ή τυχόν παράταση της ισχύος αυτής και σύμφωνα και με την Διευκρινιστική Εγκύκλιο 383/10.11.2020 με θέμα: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών.


Είναι εφικτή μόνο στα Τμήματα τα οποία την αναγνωρίζουν με Απόφαση Συνέλευσης.

Τα τμήματα που έχουν λάβει την σχετική απόφαση είναι:


-Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

-Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

-Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

-Γεωπονίας

-Ψηφιακών Συστημάτων


Ως εκ τούτου, φοιτητές τμήματος το οποίο ΔΕΝ περιλαμβάνεται στην παραπάνω λίστα, δεν μπορούν να υλοποιούν πρακτική άσκηση με τηλεργασία – εξ αποστάσεως, είτε γιατί το Τμήμα τους δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση αναγνώρισης, είτε γιατί δεν την αναγνωρίζει.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη