Εφαρμογή
Προσφορά θέσης Πρακτικής ΆσκησηςΟι φορείς που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου για πρακτική άσκηση μπορούν να ενημερωθούν για την πρακτική άσκηση, τις διαδικασίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και για την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με MIS 5032958 αντλώντας πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ή  με επικοινωνία με τα στελέχη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των Τμημάτων.

Οι φορείς απασχόλησης που επιθυμούν να προσφέρουν θέση πρακτικής άσκησης έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν με τους παρακάτω τρόπους:


α) Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ,  μια κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα και στους φοιτητές.


β) Συμπληρώνοντας το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις πρακτικής άσκησης  φοιτητών/τριών και στέλνοντάς το στις διευθύνσεις: areti@us.uop.gr ή  praktiki@us.uop.gr.


Συχνές ερωτήσεις φορέα απασχόλησης


1.Πρέπει να γίνει αναγγελία της πρακτικής άσκησης στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη;


-Σύμφωνα με την υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκυκλίου, ΦΕΚ 2639/Β΄/28.06.2019 από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ


2.Ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε θέση εργασίας;


-Η θέση εργασίας την οποία ο φορέας απασχόλησης προσφέρει ως θέση πρακτικής άσκησης πρέπει να κρίνεται συναφής με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή.Ο φορέας θα απασχολήσει τον/ην εκπαιδευόμενο/η κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες λειτουργίας του και θα του/της εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκηση των καθηκόντων που θα του/της ανατίθεται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης με γνώμονα πάντα  τον στόχο αυτής.


3.Είναι υποχρεωτική η εγγραφή του φορέα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ;


Είναι υποχρεωτικό όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ να  εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» και να καταχωρούν εκεί την προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης.


4.Ποιος ασφαλίζει τον ασκούμενο φοιτητή;


Όσοι φοιτητές εντάσσονται στο χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, καταβάλλονται από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 


Για τους φοιτητές που δεν εντάσσονται στο χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, ο φορέας απασχόλησης ασφαλίζει τον ασκούμενο φοιτητή και υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως τις ασφαλιστικές εισφορές του ασκούμενου, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον φορέα απασχόλησης.5.Η επιχείρησή μου εδρεύει σε άλλη πόλη και όχι στην Καλαμάτα. Μπορώ να απασχολήσω φοιτητές για πρακτική άσκηση;


Οι φοιτητές που προέρχονται από τα τμήματα που υπάρχουν στην πόλη της Καλαμάτας μπορούν να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη