Εφαρμογή
Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση για Φορείς Απασχόλησης

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ιδρυτικού Νόμου 1404/83 των ΤΕΙ και το Προεδρικό Διάταγμα 174/85, η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική, αποτελεί μέρος των σπουδών και περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών.

 Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Είναι υποχρεωτική.
  • Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου.
  • Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο) ή 24 εβδομάδες πενθήμερης εργασίας.
  • Διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.
  • Εποπτεύεται από εκπαιδευτικό του Τμήματος του φοιτητή και από την επιχείρηση και αυτό σημαίνει καθοδήγηση και έλεγχο.
  • Είναι θεσμική και αποδεικνύεται από την ασφάλιση στο ΙΚΑ.
  • Δεν αποτελεί επαγγελματική προϋπηρεσία, αφού είναι μέρος των σπουδών.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς και επιχειρήσεις του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό κάθε Τμήματος.


Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών κατα την πρακτική άσκηση

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Ο ασκούμενος, στο χώρο εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ασκούμενου με τα παραπάνω, ενημερώνεται σχετικά το Τμήμα, μέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.

Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης διαπιστώσει ο ασκούμενος ότι δεν απασχολείται σε θέματα που αφορούν το γνωστικό του αντικείμενο, υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως, τόσο στον υπεύθυνο επόπτη που έχει ορισθεί από την επιχείρηση, όσο και στον υπεύθυνο ακαδημαϊκό επόπτη που έχει ορισθεί από το Τμήμα.


Ο τελευταίος, αφού εξετάσει το ζήτημα, είναι εκείνος που θα αποφασίσει, αν συντρέχει λόγος αλλαγής της θέσης εργασίας ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την τοποθέτησή του ασκούμενου σε νέα θέση, όπου πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση του χρόνου των έξι μηνών. Ειδικότερα πρέπει να σημειωθεί πως αν ο φοιτητής πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ η συνέχιση της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο διάστημα έως και την ολοκλήρωση των  έξι (6) μηνών πρέπει να γίνει εντός του εξαμήνου του οποίου επιλέχθηκε ο φοιτητής για να θεωρηθεί επιλέξιμη η δαπάνη του.


Κάθε ασκούμενος φοιτητής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο ανά μήνα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε. Επίσης το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τον υπεύθυνο επόπτη της επιχείρησης ή υπηρεσίας, για την παρακολούθηση των ασκουμένων.


Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ


Σύμφωνα με την υπ. αριθ. οικ. 29147/Δ1/10258 και υπ. αριθ. 30294/Δ1/10558 εγκυκλίου, ΦΕΚ 2639/Β'/28.06.2019 από 01.10.2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

(Άρθρο 4 – Διαδικασία υποβολής εντύπων) Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής Άσκησης.ΦΕΚ ΕΡΓΑΝΗ  2639_28.6.19.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΓΑΝΗ.pdf


Αποζημίωση & ασφαλιστική κάλυψη φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης


Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν. 1351/83 για την "Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις", το άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 174/85, την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ.183 τα. Β΄/14-4-86), την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ.453 τ. Β΄/16-6-86) η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αμείβεται και η αποζημίωση των ασκουμένων ορίζεται σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις. Οι φοιτητές αυτοί δεν αποκτούν άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Η αποζημίωση που λαμβάνουν δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και φόρους, άρα καταβάλλεται ακέραια. Οι ασκούμενοι φοιτητές απασχολούνται στο φορέα απασχόλησης με πλήρες ωράριο και με 25 ημερομίσθια.

Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ορίζεται στο ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. Από 1/15/2022, με την αριθμ. απόφ. 38866/21-04-2022 (ΦΕΚ 2030/τ.Β'/21-04-2022) απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται:

στο ποσό των 31,85 ευρώ, δηλαδή 31,85 Χ 80% X 25 ημέρες = 637,00€ μηνιαίως.


Στο δημόσιο τομέα οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι θεσμοθετημένες με Υπουργικές Αποφάσεις και η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται στα 176,08 €. Ειδικά για τους φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η μηνιαία αποζημίωση καθορίζεται σε 440,00 €.


Ασφάλιση ασκούμενου φοιτητή


O/η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/ης άσκησης υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ και μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος. Η ασφαλιστική εισφορά στο ΙΚΑ ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες τον μήνα, είναι υποχρεωτική, αποτελεί ευθύνη και καλύπτεται από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή.


Οι φοιτητές που εντάσσονται στο έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» με MIS 5032958 ΕΣΠΑ 2014-2020 αποζημιώνονται και ασφαλίζονται ανάλογα με τη θέση ως εξής:

1. Στον ιδιωτικό τομέα η αποζημίωση ορίζεται με βάση το 80% του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) μειωμένο κατά 280,00€  (269,89€ αποζημίωση και 10,11€ ασφαλιστική κάλυψη για εργατικό ατύχημα),  που αφορά την επιδότηση ΕΣΠΑ του πρώην ΤΕΙ-ΠΕΛ και θα καταβάλλεται εξολοκλήρου στον/στην ασκούμενο/η. Από 01/05/2022, με την αριθμ. απόφ. 38866/21-04-2022 (ΦΕΚ 2030/τ. Β'/21-04-2022)απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται:

 στο ποσό των 31,85 ευρώ, δηλαδή 31,85 Χ 80% X 25 ημέρες = 637,00 € μηνιαίως.

 Η επιβάρυνση του εργοδότη είναι: 637,00-269,89=367,11€ μηνιαίως.


2. Στο δημόσιο τομέα το επιχειρησιακό πρόγραμμα χρηματοδοτεί θεσμοθετημένες θέσεις πρακτικής άσκησης με μικτή μηνιαία αποζημίωση 280,00€ (269,89€ αποζημίωση και 10,11€ ασφαλιστική κάλυψη για εργατικό ατύχημα), με την υποχρέωση ο δημόσιος  φορέας Πρακτικής Άσκησης να καταβάλλει σε μηνιαία βάση επιπλέον ποσό 176,08€ ως αποζημίωση (Φ.Ε.Κ. 307, Τ. Β’, 30.4.1993) ή 440,00€ (Φ.Ε.Κ. 1254 Τ.Β.’ 25.9.2002) στις περιπτώσεις Υπηρεσιών που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ο φορέας απασχόλησης δεν δικαιούται επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για την απασχόληση φοιτητή που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ – Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» με MIS 5032958.


Δημοσίευση της θέσης πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ

Επίσης όσοι φοιτητές/τριες επιλεγούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ πρέπει η θέση πρακτικής τους άσκησης να έχει δημοσιευθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ από τον φορέα υποδοχής τους και ο ασκούμενος φοιτητής/τρια να πραγματοποιήσει εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ ώστε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να πραγματοποιήσει την δέσμευση/αντιστοίχιση της θέσης. Οι παραπάνω ενέργειες στο σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί επιλέξιμη η δαπάνη του φοιτητή.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη