Εφαρμογή
Αποζημίωση - Ασφάλιση ασκούμενων


Αποζημίωση ασκούμενου


Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν. 1351/83 για την "Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις", το άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 174/85, την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ.183 τα. Β΄/14-4-86), την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ.453 τ. Β΄/16-6-86) η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αμείβεται και η αποζημίωση των ασκουμένων ορίζεται σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις. Οι φοιτητές αυτοί δεν αποκτούν άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Η αποζημίωση που λαμβάνουν δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και φόρους, άρα καταβάλλεται ακέραια.

1.  Για τον ιδιωτικό τομέα η αποζημίωση ορίζεται με βάση το 80% του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)***. Για παράδειγμα, από 01 Μαΐου 2022  το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη είναι 31,85€. Έτσι έχουμε 31,85€ x 80% x 25 ημέρες=637,00€ τον μήνα. Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί τον εργοδότη κατά 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Για τον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης ο εργοδότης ενημερώνεται από τον ΟΑΕΔ της περιοχής του ή πατήστε εδώ.


2. Για τον δημόσιο τομέα η αποζημίωση του πρακτικά ασκούμενου ανέρχεται στα 176,08 €. Στις θέσεις του δημόσιου τομέα ή συμμετοχή του δημόσιου οργανισμού στη δαπάνη μισθοδοσίας του/της φοιτήτη/τριας, ανέρχεται στο οριζόμενο από τη νομοθεσία ποσό, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισής του. Όσον αφορά την αποζημίωση των φοιτητών ΤΕΙ σε υπηρεσίες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (και στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ) ανέρχεται σε 440,00€ (ΦΕΚ1254/Β/2002).

Ασφάλιση ασκούμενου


O/η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/ης άσκησης υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος. Η ασφαλιστική εισφορά στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες τον μήνα, είναι υποχρεωτική, αποτελεί ευθύνη και καλύπτεται από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή.


Οι φοιτητές που εντάσσονται στο έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» με MIS 5032958
ΕΣΠΑ 2014-2020
αποζημιώνονται και ασφαλίζονται ανάλογα με τη θέση ως εξής:

1. Στον ιδιωτικό τομέα η αποζημίωση ορίζεται με βάση το 80% του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.). Για παράδειγμα, από 01 Ιανουαρίου 2022  το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη είναι 31,85€. Έτσι έχουμε 31,85€ x 80% x 25 ημέρες=637,00€ μειωμένο κατά 280,00€  (269,89€ αποζημίωση και 10,11€ για την ασφαλιστική κάλυψη για εργατικό ατύχημα),  που αφορά την επιδότηση ΕΣΠΑ του ΤΕΙ-ΠΕΛ και θα καταβάλλεται εξολοκλήρου στον/στην ασκούμενο/η.

2. Στο δημόσιο τομέα το επιχειρησιακό πρόγραμμα χρηματοδοτεί θεσμοθετημένες θέσεις πρακτικής άσκησης με μικτή μηνιαία αποζημίωση 280,00€ (269,89€ αποζημίωση και 10,11€ ασφαλιστική κάλυψη για εργατικό ατύχημα), με την υποχρέωση ο δημόσιος  φορέας Πρακτικής Άσκησης να καταβάλλει σε μηνιαία βάση επιπλέον ποσό 176,08€ ως αποζημίωση (Φ.Ε.Κ. 307, Τ. Β’, 30.4.1993) ή 440,00€ (Φ.Ε.Κ. 1254 Τ.Β.’ 25.9.2002) στις περιπτώσεις Υπηρεσιών που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών.


Η αποζημίωση του φοιτητή από το έργο ΕΣΠΑ, καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε προσωπικό λογαριασμό Τράπεζας του φοιτητή. Ο φορέας απασχόλησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον απασχολούμενο ασκούμενο φοιτητή μηνιαίως το ποσό της αποζημίωσης  που του αναλογεί. 


Ασφάλιση ασκούμενου


O/η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/ης άσκησης υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος. Η ασφαλιστική εισφορά στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες τον μήνα, είναι υποχρεωτική, αποτελεί ευθύνη και καλύπτεται χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. 


Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ


Σύμφωνα με την υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκυκλίου, ΦΕΚ 2639/Β΄/28.06.2019 από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.


(Άρθρο 4 – Διαδικασία υποβολής εντύπων) Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής Άσκησης.


Επισήμανση για το σύστημα ΑΤΛΑΣ

Επίσης όσοι φοιτητές/τριες επιλεγούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ πρέπει η θέση πρακτικής τους άσκησης να έχει δημοσιευθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ από τον φορέα υποδοχής τους και ο ασκούμενος φοιτητής/τρια να πραγματοποιήσει εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ ώστε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να πραγματοποιήσει την δέσμευση/αντιστοίχιση της θέσης. Οι παραπάνω ενέργειες στο σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί επιλέξιμη η δαπάνη του φοιτητή.


*** Φ.Ε.Κ. Β'  2030/21-04-2022 - Αριθμ. Απόφ.  38866/21-04-2022 "Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας" με εφαρμογή από 01.05.2022


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη