Εφαρμογή
Κριτήρια επιλογής φοιτητών για επιδότηση απο το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών των παρακάτω Τμημάτων του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Πελοποννήσου υποστηρίζεται και επιδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου»με κωδικό MIS 5032958. Η Πράξη υλοποιείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Πελοποννήσου στο πλαίσιο των ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που εντάσσονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.


Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» με MIS 5032958, αφού καταθέσουν αίτηση  για Π.Α.. Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, γίνεται από τις αντίστοιχες τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των τμημάτων με κριτήρια  αξιολόγησης που έχουν αποφασισθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων. Συγκεκριμένα:

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Συνέλευση Τμήμ. 9/12.05.2021 θέμα 2o )
Κριτήριο 1 (K1): Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων κατεύθυνσης
Κριτήριο 2 (Κ2): Ο μέσος όρος βαθμών του συνόλου των μαθημάτων
Κριτήριο 3 (Κ3): Ο λόγος του αριθμού των συνολικών μαθημάτων  προς  42 (αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου
).

Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
Ακαδημαϊκά Μόρια (ΑΜ)= Κ1+[Κ2*Κ3]

-Σε περίπτωση θέσεων με ίδια ΑΜ( ισοβαθμία), η κατάταξη των θέσεων θα γίνεται κατ' αύξουσα σειρά τυπικού εξαμήνου του φοιτητή (προηγείται το μικρότερο εξάμηνο) και σε δεύτερη ισοβαθμία πραγματοποιείται κλήρωση.

-Επίσης έχει αποφασισθεί η κατά προτεραιότητα είσοδος των φοιτητών  ΑμεΑ στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. και χωρίς αξιολόγηση.


Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
(Συνέλευση Τμήμ. 18/20-09-2021 θέμα 12o)
 1. Βουτυνιώτη Α. Επικ. Καθηγ., Πρόεδρος
 2. Χριστοπούλου Σ. Λέκτορας, Μέλος
 3. Τσούντας Κ. Καθηγητής, Μέλος

 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Συνέλευση Τμήμ. 13/02-06-2021 θέμα 6o)

Κριτήριο 1 (Κ1): Μέσος όρος βαθμολογίας των βασικών μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο φοιτητής/τρια όπως αυτά απεικονίζονται παρακάτω:

 1. Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ή Χρηματοοικονομική Λογιστική, Α΄εξάμηνο
 2. Εμπορικό Δίκαιο, Β' εξάμηνο
 3. Επαγωγική Στατιστική, Γ' εξάμηνο
 4. Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση ή Διοικητική  Λογιστική Ι (Κοστολόγηση), Γ' εξάμηνο
 5. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Δ' εξάμηνο
 6. Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Δ' εξάμηνο
 7. Χρηματοοικονομική Διοίκηση ή Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Πολιτική Ι, Δ΄Εξάμηνο
 8. Μεθοδολογία Έρευνας, Ε' εξάμηνο
   

Κριτήριο 2 (Κ2): Μέσος όρος βαθμολογιών του συνόλου των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο φοιτητής/τρια

Κριτήριο 3 (Κ3): Ο λόγος του αριθμού των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο φοιτητής/τρια προς τον συνολικό αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου Τ.Ε.


Μαθηματικός τύπος υπολογισμού μορίων:

Πλήθος μορίων=Κ1+[Κ2*Κ3]

Τα ανωτέρω κριτήρια και ο μαθηματικός τύπος υπολογισμός των μορίων εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγονται όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως κριτηρίων.


-Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/τρια που βρίσκεται στο μικρότερο τυπικό εξάμηνο.Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.

-Άτομα ΑμΕΑ εισάγονται κατά προτεραιότητα στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και χωρίς αξιολόγηση.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Συνέλευση Τμήμ. 17/08.07.2021 θέμα 11ο)
 1. Γιαννόπουλος Β., Πρόεδρος
 2. Λυγγίτσος Α., Μέλος
 3. Συρμαλόγλου Α., Μέλος

 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Συνέλευση Τμήμ. 12/26.05.2021 Θέμα 1ο)
Κριτήριο 1(Κ1): Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων ειδικότητας που έχει εξεταστεί με επιτυχία ο φοιτητής/τρια
Κριτήριο 2 (Κ2): Ο μέσος όρος βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων που έχει εξεταστεί με επιτυχία ο φοιτητής/τρια
Κριτήριο 3 (Κ3): Ο λόγος του αριθμού των μαθημάτων που έχει εξεταστεί με επιτυχία ο φοιτητής/τρια προς τον συνολικό αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Μαθηματικός τύπος υπολογισμού μορίων:
Πλήθος Μορίων=Κ1+[Κ2*Κ3]
Τα ανωτέρω κριτήρια και ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού των μορίων εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγονται όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως κριτηρίων.

-Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/τρια που βρίσκεται στο μικρότερο τυπικό εξάμηνο. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται  κλήρωση.

-Επίσης έχει αποφασισθεί η κατά προτεραιότητα είσοδος των φοιτητών  ΑμεΑ στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. και χωρίς αξιολόγηση.


Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Συνέλευση Τμήμ. 4/17.02.2022 θέμα 4.1)
 1. Κουτρουμπής Φ., Πρόεδρος
 2. Ρεκούμη Κ., Μέλος
 3. Βαρζάκας Θ., Μέλος

 • Ψηφιακών Συστημάτων  (Συνέλευση Τμήμ. 25/27.05.2021 θέμα 3ο)
Κριτήριο 1 (Κ1): Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων ειδικότητας / κατεύθυνσης που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο φοιτητής/τρια.
Κριτήριο 2 (Κ2): Ο μέσος όρος βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο φοιτητής/τρια.
Κριτήριο 3 (Κ3): Ο λόγος του αριθμού των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο φοιτητής/τρια προς τον συνολικό αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Μαθηματικός τύπος υπολογισμού μορίων
Πλήθος Μορίων=Κ1+[Κ2*Κ3]
Τα ανωτέρω κριτήρια και ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού των μορίων εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγονται όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως κριτηρίων.

-Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/τρια που βρίσκεται στο μικρότερο τυπικό εξάμηνο.Σε περίπτωση εκ νέου  ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.
                    
-Επίσης ορίζεται κατά προτεραιότητα η ένταξη των φοιτητών ΑμεΑ στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής  άσκησης μέσω ΕΣΠΑ και χωρίς αξιολόγηση.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Συνέλευση Τμήμ. 30/21.07.2021 θέμα 7ο)

 1. Κόκκινος Π. Επικ.Καθηγ. Πρόεδρος
 2. Λιαπέρδος Ι. Επικ. Καθηγ. Μέλος
 3. Μάργαρης Δ. Επικ. Καθηγ. Μέλος

 • Γεωπονίας (Συνέλευση Τμήμ.12/01.06.2021 θέμα 5.2)
Κριτήριο 1 (Κ1): Μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων ειδικότητας/κατεύθυνσης που έχει εξεταστεί με επιτυχία ο φοιτητής/τρια.
Κριτήριο 2 (Κ2): Μέσος όρος βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων που έχει εξεταστεί με ο φοιτητής/τρια.
Κριτήριο 3 (Κ3): Ο λόγος του αριθμού των μαθημάτων που έχει εξεταστεί με επιτυχία ο φοιτητής/τρια προς τον συνολικό αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Μαθηματικός τύπος υπολογισμού μορίων:
Πλήθος μορίων=Κ1+[Κ2*Κ3]
Τα ανωτέρω κριτήρια και ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού των μορίων εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγονται όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως κριτηρίων.

-Στην περίπτωση ισοβαθμίας,προηγείται ο φοιτητής/τρια που βρίσκεται στο μικρότερο τυπικό εξάμηνο.Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.

-Επίσης έχει αποφασισθεί  η κατά προτεραιότητα είσοδος των φοιτητών  ΑμεΑ στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. και χωρίς αξιολόγηση.


Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Συνέλευση τμήμ.10/04-06-2020. θέμα 2)
 1. Μουρούτογλου Χ., Λέκτορας, Πρόεδρος
 2. Κυριακόπουλος Σ., Λέκτ.Εφαρ.,Μέλος
 3. Σωτηρόπουλος Σ.,  Λέκτ.Εφαρ.,Μέλος
 • Λογοθεραπείας (Συνέλευση τμήμ. 9/01.06.2021, θέμα 11ο)

Κριτήριο 1 (Κ1): Μέσος όρος  βαθμολογίας των παρακάτω δώδεκα (12) μαθημάτων ειδικότητας που έχει εξεταστεί με επιτυχία ο φοιτητής/τρια.

1. Ακοολογία Γ' εξάμηνο

2.Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας Γ' εξάμηνο

3.Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας Δ' εξάμηνο

4.Αποκαταστατική Ακοολογία  Δ' εξάμηνο

5.Διαταραχές της φωνής Δ' εξάμηνο

6.Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Λόγου Δ' εξάμηνο

7.Διαταραχές της κατάποσης - Δυσφαγία Δ΄εξάμηνο

8.Αφασίες και Συναφείς Διαταραχές του Λόγου Ε' εξάμηνο

9.Διαταραχές στη ροή της Ομιλίας - Τραυλισμός Ε' εξάμηνο

10.Εφαρμογές Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών στη Λογοπαθολογία Ζ' εξάμηνο

11.Κλινική Άσκηση-Ι,ΙΙ,ΙΙΙ Ζ' εξάμηνο

12.Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες Ζ' Εξάμηνο
Κριτήριο 2 (Κ2): Μέσος όρος βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων που έχει εξεταστεί με επιτυχία ο φοιτητής/τρια.

Κριτήριο 3 (Κ3):Ο λόγος του αριθμού των μαθημάτων που έχει εξεταστεί με επιτυχία ο φοιτητής/τρια προς τον συνολικό αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.


Μαθηματικός τύπος υπολογισμού μορίων:

Πλήθος μορίων=Κ1+[Κ2*Κ3]

Τα ανωτέρω κριτήρια και ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού των μορίων εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων.Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγονται όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως κριτηρίων.


-Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/τρια που βρίσκεται στο μικρότερο τυπικό εξάμηνο.Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.

-Επίσης έχει αποφασισθεί να εισάγονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές/τριες ΑμεΑ στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και χωρίς αξιολόγηση.


Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Συνέλευση τμήμ.02/03-02-2021. θέμα 1)

 1. Κωνσταντόπουλος Κ. Αναπληρωτής Καθηγ. Πρόεδρος και Επιστημ. Υπευθ.
 2. Πανουτσόπουλος Γ., Αναπληρωτής Καθηγ. Μέλος
 3. Σπυροπούλου Ε., Διοικ.υπάλ. Μέλος


 Επισήμανση για το σύστημα ΑΤΛΑΣ

Επίσης όσοι φοιτητές/τριες επιλεγούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ πρέπει η θέση πρακτικής τους άσκησης να έχει δημοσιευθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ από τον φορέα υποδοχής τους και ο ασκούμενος φοιτητής/τρια να πραγματοποιήσει εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ ώστε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να πραγματοποιήσει την δέσμευση/αντιστοίχιση της θέσης. Οι παραπάνω ενέργειες στο σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί επιλέξιμη η δαπάνη του φοιτητή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ έχουν όλοι οι φοιτητές εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη Π.Α. και επίσης:


 • δεν απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου
 • δεν εργάζονται ως υπάλληλοι του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας)
 • δεν βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας
 • δεν συμμετέχουν σε άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση  κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης
 • δεν στοιχειοθετείται συγγένεια (Β' βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ' αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β' βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στο φορέα - επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί επόπτης εκ μέρους του συνεργαζόμενου φορέα.
 • Όσον αφορά τους φοιτητές που έχουν προέλθει από κατατακτήριες εξετάσεις, δύνανται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνον εάν έχουν μείνει αδιάθετες θέσεις, μετά την αρχική κατανομή.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη