Εφαρμογή
Κριτήρια επιλογής φοιτητών για επιδότηση απο το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών των παρακάτω Τμημάτων του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Πελοποννήσου υποστηρίζεται και επιδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου»με κωδικό MIS 5032958. Η Πράξη υλοποιείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Πελοποννήσου στο πλαίσιο των ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που εντάσσονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.


Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» με MIS 5032958, αφού καταθέσουν αίτηση  για Π.Α.. Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, γίνεται από τις αντίστοιχες τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των τμημάτων με κριτήρια  αξιολόγησης που έχουν αποφασισθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων. Συγκεκριμένα:

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Συνέλευση Τμήμ. 3/13.02.2020 θέμα 7o )
Κριτήριο 1ο: Ο μέσος όρος βαθμολογιών των μαθημάτων κατεύθυνσης
Κριτήριο 2ο: Ο μέσος όρος βαθμολογιών των προβιβάσιμων μαθημάτων
Κριτήριο 3ο: Ο αριθμός των προβιβάσιμων μαθημάτων
Κριτήριο 4ο: Ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων (42) για τη λήψη πτυχίου
Κριτήριο 5ο: Το τυπικό εξάμηνο φοίτησης

Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων θέσεων, ταξινομούνται κατ’ αύξουσα σειρά οι αιτούντες, ως εξής:

Στο 1ο κριτήριο προστίθεται το αποτέλεσμα του πηλίκου [(κριτήριο 2ο) Χ (κριτήριο 3ο) / 42 (4ο κριτήριο)], στρογγυλοποιημένων στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο και σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο φοιτητής που βρίσκεται στο πιο πρόσφατο τυπικό εξάμηνο φοίτησης (Κριτήριο 5ο).


-Επίσης έχει αποφασισθεί η κατά προτεραιότητα είσοδος των φοιτητών  ΑμεΑ στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. και χωρίς αξιολόγηση.


Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
(Συνέλευση Τμήμ. 22/15-11-2018 θέμα 12o)
 1. Βουτυνιώτη Α. Επικ. Καθηγ., Πρόεδρος
 2. Παρασκευόπουλος Λ. Επικ. Καθηγ., Μέλος
 3. Τσούντας Κ. Καθηγητής, Μέλος

 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Συνέλευση Τμήμ. 2/06-02-2020 θέμα 4o)

Κριτήριο 1ο: Ο σταθμισμένος μέσος όρος βαθμολογιών των προβιβάσιμων μαθημάτων* από τα κατωτέρω οκτώ μαθήματα:

 1. Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Α΄εξάμηνο
 2. Εμπορικό Δίκαιο, Β' εξάμηνο
 3. Επαγωγική Στατιστική, Γ' εξάμηνο
 4. Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση, Γ' εξάμηνο
 5. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Δ' εξάμηνο
 6. Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Δ' εξάμηνο
 7. Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Δ΄Εξάμηνο
 8. Μεθοδολογία Έρευνας, Ε' εξάμηνο
   

Κριτήριο 2ο: Ο σταθμισμένος μέσος όρος βαθμολογιών των προβιβάσιμων μαθημάτων.


Ειδικότερα ο τύπος έχει ως ακολούθως:


(συνολικές διδακτικές μονάδες φοιτητή/τριας) x (μ.ο. βαθμολογίας)

      (συνολικές απαιτούμενες διδακτικές μονάδες)**

Κριτήριο 3ο: Το τυπικό εξάμηνο φοίτησης του/της φοιτητή/τριας.


Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων θέσεων, ταξινομούνται κατ’ αύξουσα σειρά οι αιτούντες, ως εξής:

 

( Κριτήριο 1 + Κριτήριο 2)  x 8

            Κριτήριο 3-Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνει την θέση ο/η φοιτητής/τρια που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο βαθμό στο κριτήριο 1. Επίσης έχει αποφασισθεί η κατά προτεραιότητα είσοδος των φοιτητών  ΑμεΑ στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. και χωρίς αξιολόγηση.

 

*Αν οι φοιτητές/τριες δεν έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε κάποιο/α μάθημα/τα, ως βαθμός του/των συγκεκριμένου/ων μαθήματος/των θα θεωρείται το 0.

 

**Οι συνολικές απαιτούμενες διδακτικές μονάδες ορίζονται στις 240. Σε περίπτωση που κάποιοι φοιτητές/τριες έχουν ήδη περισσότερες διδακτικές μονάδες, το κριτήριο θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο το μ.ο. βαθμολογίας.


Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Συνέλευση Τμήμ. 6/30.08.2019 θέμα 7ο)
 1. Μπαμπαλός Β., Πρόεδρος
 2. Γιαννόπουλος Β., Μέλος
 3. Αγοράκη Μ.Ε.., Μέλος

 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Συνέλευση Τμήμ. 2/19.02.2020 θέμα 14.1.β)
 1. πρώτο κριτήριο ορίζεται ο Μ.Ο. βαθμολογίας στα μαθήματα ειδικότητας  και 
 2. δεύτερο κριτήριο ορίζεται το σύνολο των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής επί τον Μ.Ο. της βαθμολογίας προς τον αριθμό των συνολικών  μαθημάτων   του τμήματος, δηλ.
 σύνολο μαθημάτων που έχει περάσει ο/η φοιτητής/τρια) x (μ.ο. βαθμολογίας)
                                (συνολικός αριθμός μαθημάτων πτυχίου)


Τα δυο παραπάνω κριτήρια σταθμίζονται με ποσοστό 50% έκαστο στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατάταξης του/της υποψηφίου/ας. 
-Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνει την θέση ο/η φοιτητής/τρια που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο βαθμό στο κριτήριο 1.

-Επίσης έχει αποφασισθεί η κατά προτεραιότητα είσοδος των φοιτητών  ΑμεΑ στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. και χωρίς αξιολόγηση.


Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Συνέλευση Τμήμ. 2/19.02.2020 θέμα 14.1.α)
 1. Κουτρουμπής Φ., Πρόεδρος
 2. Παπαδημητρίου Κ., Μέλος
 3. Βαρζάκας Θ., Μέλος

 • Ψηφιακών Συστημάτων  (Συνέλευση Τμήμ. 3/12.02.2020 θέμα 8ο)
α)   Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων κατεύθυνσης (ειδικότητας)
β)   Μέσος όρος βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων
γ)   Σύνολο μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί 

Τα δύο τελευταία από τα παραπάνω κριτήρια συνδυάζονται στον ακόλουθο δείκτη και εξάγεται βαθμολογία, που προστίθεται στον μέσο όρο βαθμολογίας μαθημάτων κατεύθυνσης (ειδικότητας).

(σύνολο μαθημάτων που έχει περάσει ο/η φοιτητής/τρια) x (μ.ο. βαθμολογίας)
                     (συνολικός αριθμός μαθημάτων πτυχίου)


-Επίσης ορίζεται κατά προτεραιότητα η ένταξη των φοιτητών ΑμεΑ στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής  άσκησης μέσω ΕΣΠΑ και χωρίς αξιολόγηση. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ενδιαφερόμενων φοιτητών ΑμεΑ υπερβαίνει τον διαθέσιμο αριθμό θέσεων, θα διενεργείται δημόσια κλήρωση.


-Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγούνται οι φοιτητές με τη μικρότερη συνολική διάρκεια φοίτησης (μη λαμβανομένων υπόψη τυχόν περιόδων διακοπής φοίτησης), στη δε περίπτωση κατά την οποία συμπίπτει και η συνολική διάρκεια φοίτησης, τότε διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Συνέλευση Τμήμ. 3/12.02.2020 θέμα 8ο)

 1. Κόκκινος Π. Επικ.Καθηγ. Πρόεδρος
 2. Λιαπέρδος Ι. Επικ. Καθηγ. Μέλος
 3. Κρανίτης Ν. Επικ. Καθηγ. Μέλος

 • Γεωπονίας (Συνέλευση Τμήμ.2/13.02.2020 θέμα 14.3)
α)  Μέσος όρος βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων
β)  Σύνολο μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί

Τα παραπάνω δύο κριτήρια συνδυάζονται στον ακόλουθο δείκτη και εξάγεται η τελική βαθμολογία:

(σύνολο μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής )x (μ.ο.βαθμολογίας)
                 (συνολικός αριθμός μαθημάτων πτυχίου)


-Επίσης έχει αποφασισθεί  η κατά προτεραιότητα είσοδος των φοιτητών  ΑμεΑ στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. και χωρίς αξιολόγηση.

-Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο φοιτητής που βρίσκεται στο μικρότερο εξάμηνο σπουδών του και αν και εκεί υπάρχει ισοβαθμία προκρίνεται ο φοιτητής που έχει περάσει τα περισσότερα σε αριθμό μαθήματα.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Συνέλευση τμήμ.10/04-06-2020. θέμα 2)
 1. Μουρούτογλου Χ., Λέκτορας, Πρόεδρος
 2. Κυριακόπουλος Σ., Λέκτ.Εφαρ.,Μέλος
 3. Σωτηρόπουλος Σ.,  Λέκτ.Εφαρ.,Μέλος
 • Λογοθεραπείας (Συνέλευση τμήμ. 2/03.02.2021, θέμα 3ο)

Κριτήριο 1ο : Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής/τρια στα παρακάτω δώδεκα (12) μαθήματα:


1. Ακοολογία Γ' εξάμηνο

2.Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας Γ' εξάμηνο

3.Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας Δ' εξάμηνο

4.Αποκαταστατική Ακοολογία  Δ' εξάμηνο

5.Διαταραχές της φωνής Δ' εξάμηνο

6.Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Λόγου Δ' εξάμηνο

7.Διαταραχές της κατάποσης - Δυσφαγία Δ΄εξάμηνο

8.Αφασίες και Συναφείς Διαταραχές του Λόγου Ε' εξάμηνο

9.Διαταραχές στη ροή της Ομιλίας - Τραυλισμός Ε' εξάμηνο

10.Εφαρμογές Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών στη Λογοπαθολογία Ζ' εξάμηνο

11.Κλινική Άσκηση-3 Ζ' εξάμηνο

12.Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες Ζ' Εξάμηνο
Κριτήριο 2ο : Το δεύτερο κριτήριο προβλέπει την επιπλέον αξιολόγηση του φοιτητή/τρια στη βάση του παρακάτω τύπου: 


    (σύνολο μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής/τρια) x (Μ.Ο. βαθμολογίας)

                     Συνολικό αριθμός μαθημάτων πτυχίου-Τα δύο παραπάνω κριτήρια σταθμίζονται με ποσοστό 50% έκαστο στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατάταξης του υποψήφιου/ας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνει τη θέση ο φοιτητής/τρια που συγκεντρώνει τον  μεγαλύτερο βαθμό στο κριτήριο 1.


-Επίσης έχει αποφασισθεί να εισάγονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές/τριες ΑμεΑ στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και χωρίς αξιολόγηση.Σε περίπτωση που οι φοιτητές ΑμεΑ που αιτούνται την υπαγωγή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ξεπερνούν τις διαθέσιμες θέσεις, τότε θα ακολουθείται αξιολόγηση σύμφωνα με τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης.


Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Συνέλευση τμήμ.02/03-02-2021. θέμα 1)

 1. Κωνσταντόπουλος Κ. Αναπληρωτής Καθηγ. Πρόεδρος και Επιστημ. Υπευθ.
 2. Πανουτσόπουλος Γ., Αναπληρωτής Καθηγ. Μέλος
 3. Σπυροπούλου Ε., Διοικ.υπάλ. Μέλος


 Επισήμανση για το σύστημα ΑΤΛΑΣ

Επίσης όσοι φοιτητές/τριες επιλεγούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ πρέπει η θέση πρακτικής τους άσκησης να έχει δημοσιευθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ από τον φορέα υποδοχής τους και ο ασκούμενος φοιτητής/τρια να πραγματοποιήσει εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ ώστε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να πραγματοποιήσει την δέσμευση/αντιστοίχιση της θέσης. Οι παραπάνω ενέργειες στο σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί επιλέξιμη η δαπάνη του φοιτητή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ έχουν όλοι οι φοιτητές εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη Π.Α. και επίσης:


 • δεν απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου
 • δεν εργάζονται ως υπάλληλοι του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας)
 • δεν βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας
 • δεν συμμετέχουν σε άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση  κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης
 • δεν στοιχειοθετείται συγγένεια (Β' βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ' αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β' βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στο φορέα - επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί επόπτης εκ μέρους του συνεργαζόμενου φορέα.
 • Όσον αφορά τους φοιτητές που έχουν προέλθει από κατατακτήριες εξετάσεις, δύνανται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνον όταν έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις των φοιτητών με κανονική εισαγωγή.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη