Εφαρμογή
Συχνές Ερωτήσεις

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν θέσει φοιτητές. -Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές ως μέρος του Προγράμματος Σπουδών να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις σε συγκεκριμένους φορείς απασχόλησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.


-Πότε πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση;

Οι σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις για την Π.Α.  μπορούν να την πραγματοποιήσουν το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης για  κάθε εξάμηνο αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.


-Είναι υποχρεωτική η αναγγελία της Πρακτικής Άσκησης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ;

Πριν  ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση ο φορέας σας πρέπει να αναγγείλει την Πρακτική σας Άσκηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο πριν την ημερομηνία έναρξης. Εάν για παράδειγμα η πρακτική σας άσκηση ξεκινάει στις 01/10, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί από τον φορέα το αργότερο έως τις 30/9.
Ο Φορέας σας αναγγέλλει την έναρξης της Πρακτικής σας Άσκησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το έντυπο Ε3.5. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πρέπει να σας δώσει εκτυπωμένο από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το έντυπο Ε3.5.
Για να συμπληρωθεί το έντυπο Ε3.5 από τον φορέα σας, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής στοιχεία: στοιχεία ταυτότητας (τύπος, αριθμός, εκδούσα αρχή, ημερομηνία έκδοσης), το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, το ΑΜΑ σας (το παίρνετε από το ΙΚΑ), το ΑΜΚΑ.


- Πως θα ενταχθώ στο πρόγραμμα για την χρηματοδότηση της πρακτικής μου μέσω ΕΣΠΑ;


Το  χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ απευθύνεται αποκλειστικά στους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος που πληρούν υποχρεωτικά τις προϋποθέσεις για την έναρξη της Π.Α. και επίσης:

  • δεν απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου
  • δεν εργάζονται ως υπάλληλοι του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας)
  • δεν βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας
  • δεν συμμετέχουν σε άλλο Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
  • δεν στοιχειοθετείται συγγένεια (Β' βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ' αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β' βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στο φορέα - επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί επόπτης εκ μέρους του συνεργαζόμενου φορέα.
  • Όσον αφορά τους φοιτητές που έχουν προέλθει από κατατακτήριες εξετάσεις, δύνανται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνον όταν έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις των φοιτητών με κανονική εισαγωγή.

-Ποιες είναι οι δεσμεύσεις του Φοιτητή κατά την Πρακτική Άσκηση;

Ο ασκούμενος φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση που θα αποφασίσει να διακόψει την πρακτική του άσκηση τότε: α) πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου την διαδικασία ανεύρεσης θέσης πρακτικής άσκησης έτσι ώστε να  ολοκληρώσει τους 6 μήνες πρακτικής άσκησης και β) αν δεν τη συνεχίσει εντός του εξαμήνου που έχει επιλεγεί αποκλείεται από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ και η δαπάνη του θεωρείται μη επιλέξιμη.

-Καταβάλλονται ένσημα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης;

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι φοιτητές ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α., μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος και δεν καταβάλλονται ένσημα. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Νόμου 1351/83.

-Μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό;

Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αφορά την πρακτική άσκηση στην Ελλάδα. Εναλλακτικά εξετάστε τις δυνατότητες που προσφέρει το Πρόγραμμα Erasmus.


-Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για δικαίωμα έναρξης της Πρακτικής Άσκησης;

Κάθε Τμήμα μέσω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει για τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών του στην πρακτική άσκηση. Επισκεφθείτε το σύνδεσμο Περιγραφή-Κανονισμός Π.Α.  για περισσότερες πληροφορίες.

- Χρειάζομαι τραπεζικό λογαριασμό για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης;

Πρέπει να προσκομίζετε φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του λογαριασμού της Τράπεζας ή άλλου εγγράφου στο οποίο θα φαίνεται ευδιάκριτα το ονοματεπώνυμό σας και το IBAN του λογαριασμού. Το έντυπο ΙΒΑΝ θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο (το IBAN πρέπει να έχει το GR και 25 ψηφία) και στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του λογαριασμού, πρώτος δικαιούχος του οποίου πρέπει να είναι ο φοιτητής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός θα πρέπει να ανοιχθεί καινούργιος λογαριασμός με πρώτο όνομα του φοιτητή.


- ΟΑΕΔ και Επίδομα Ανεργίας

Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια λαμβάνει επίδομα ανεργίας, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» το επίδομα αυτό διακόπτεται.

Επίσης, αν κάποιος φοιτητής/τρια λαμβάνει επίδομα λόγω αναπηρίας (ΑμεΑ) ή λόγω θανάτου γονιού, θα πρέπει να ενημερωθεί κυρίως από το Φορέα από τον οποίο λαμβάνει το συγκεκριμένο επίδομα εάν με τη συμμετοχή του διακόπτεται το επίδομα ή όχι και στη συνέχεια να ενημερώνει και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματός του για τις επόμενες ενέργειες όσον αφορά στην εκπόνηση της πρακτικής άσκησης (βλέπε επιστολή) .

- Τι είναι τα απογραφικά δελτία εισόδου-εξόδου

Τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου αποτελούν μία υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπληρώνονται από όλους τους ωφελούμενους φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Τα δεδομένα των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που πρέπει να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες φοιτητές κατά την είσοδο και κατά την έξοδό τους από το πρόγραμμα, είναι δεδομένα που θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Δικαιούχος (Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης), για τους σκοπούς της υλοποίησης και της αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 Ειδικότερα από την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων: α) θα εξαχθούν οι υποχρεωτικοί από τον Κανονισμό του ΕΚΤ δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων (συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία), οι οποίοι επιτρέπουν το βέλτιστο ανασχεδιασμό των προγραμμάτων στη βάση των αναγκών των επιμέρους κατηγοριών των ωφελουμένων και β) θα είναι εφικτή η διενέργεια των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό του ΕΚΤ αξιολογήσεων των προγραμμάτων, στη βάση σχεδιασμού αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ωφελουμένων συμμετεχόντων.

 Σε ό,τι αφορά την προστασία των συμμετεχόντων φοιτητών από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, τηρούνται από τις ως άνω αναφερόμενες αρμόδιες υπηρεσίες τα οριζόμενα στο Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 54Α του Ν.4403/2016, η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεσή τους, για τους σκοπούς της υλοποίησης του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση.

 Κατόπιν ψήφισης της νέας Εθνικής Νομοθεσίας (Νόμος 4624/2019, ΦΕΚ 29.8.2019, αρ. φύλλου 137), σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενσωματώνεται υποχρεωτικά στο εξής στην εισαγωγή των ερωτηματολογίων συμμετεχόντων (εισόδου και εξόδου) το κάτωθι λεκτικό:

Αγαπητέ κύριε/κυρία,
Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» με MIS 5032958 στο οποίο συμμετέχετε. 
Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία. 

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση, Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», «ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» MIS 5032958), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Κανονισμού ΕΚΤ .

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ` και ε` της παραγράφου1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 . Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). - Πως να αναζητήσω φορέα απασχόλησης;

Μπορείτε να αναζητήσετε προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και πληροφορίες είτε από τον ιστότοπο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης είτε απο τον κόμβο ΑΤΛΑΣ. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε φορέα μέσω προσωπικής γνωριμίας ή αναζήτησης σε άλλες διαδικτυακές πύλες. 


-Αμείβομαι κατά την διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης;


Ναι, η εξάμηνη πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη.


- Με πόσα χρήματα αμείβομαι κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης;


1.Για τον ιδιωτικό τομέα η αποζημίωση ορίζεται με βάση το 80% του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Συγκεκριμένα είναι 637,00€ τον μήνα.

2. Για τον δημόσιο τομέα η αποζημίωση του πρακτικά ασκούμενου ανέρχεται στα 176,08 €. Στις θέσεις του δημόσιου τομέα η συμμετοχή του δημόσιου οργανισμού στη δαπάνη μισθοδοσίας του φοιτητή ανέρχεται στο οριζόμενο από τη νομοθεσία ποσό, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισής του. Όσον αφορά την αποζημίωση των φοιτητών ΤΕΙ σε υπηρεσίες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (και στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ) ανέρχεται σε 440,00€ (ΦΕΚ1254/Β/2002).- Μπορώ να πραγματοποιήσω την πρακτική μου άσκηση σε πόλη διαφορετική από την πόλη των σπουδών μου;


Ναι, μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση σε φορέα ιδιωτικό ή δημόσιο σε όλη την Ελλάδα.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα