Εφαρμογή
Συχνές Ερωτήσεις

To έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» με MIS 5032958 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

-Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές ως μέρος του Προγράμματος Σπουδών να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις σε συγκεκριμένους φορείς απασχόλησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Το Πρόγραμμα καλύπτει ένα μέρος της αμοιβής των ασκούμενων φοιτητών/τριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως (1% – 10,11 €), η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά τον κλάδο Ασθενείας.

-Πότε πραγματοποιείται;

Οι σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις για την Π.Α.  μπορούν να την πραγματοποιήσουν τις παρακάτω χρονικές περιόδους:
Α. Από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ή
Β. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.

-Υποχρέωση Αναγγελίας Πρακτικής Άσκησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Πριν  ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση ο φορέας σας πρέπει να αναγγείλει την Πρακτική σας Άσκηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο πριν την ημερομηνία έναρξης. Εάν για παράδειγμα η πρακτική σας άσκηση ξεκινάει στις 01/10, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί από τον φορέα το αργότερο έως τις 30/9.
Ο Φορέας σας αναγγέλει την έναρξης της Πρακτικής σας Άσκησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το έντυπο Ε3.5. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πρέπει να σας δώσει εκτυπωμένο από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το έντυπο Ε3.5.
Για να συμπληρωθεί το έντυπο Ε3.5 από τον φορέα σας, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής στοιχεία: στοιχεία ταυτότητας (τύπος, αριθμός, εκδούσα αρχή, ημερομηνία έκδοσης), το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, το ΑΜΑ σας (το παίρνετε από το ΙΚΑ), το ΑΜΚΑ.

-Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης σε:
  1. όσους φοιτητές απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου
  2. όσους εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας)
  3. όσους βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας
  4. όσους συμμετέχουν σε άλλο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα
  5. περιπτώσεις που στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επόπτης εκ μέρους του συνεργαζόμενου Φορέα.
  6. όσους φοιτητές προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις.
-Ποιες είναι οι δεσμεύσεις του Φοιτητή κατά την Πρακτική Άσκηση;

Ο ασκούμενος φοιτητής/φοιτήτρια που θα αποφασίσει να διακόψει την εξάμηνη πρακτική του άσκηση και δεν τη συνεχίσει εντός του εξαμήνου που έχει επιλεγεί αποκλείεται από το πρόγραμμα και η δαπάνη του θεωρείται μη επιλέξιμη.

-Καταβάλλονται ένσημα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης;

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι φοιτητές ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α., μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος και δεν καταβάλλονται ένσημα. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Νόμου 1351/83.

-Μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό;

Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αφορά την πρακτική άσκηση στην Ελλάδα.

-Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης;

Κάθε Τμήμα μέσω απόφασης της Συνέλευσης ρυθμίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών του. Επισκεφθείτε το σύνδεσμο Περιγραφή για περισσότερες πληροφορίες.

-ΙΒΑΝ για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

Πρέπει να προσκομίζετε Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του λογαριασμού της Τράπεζας ή άλλου εγγράφου στο οποίο θα φαίνεται ευδιάκριτα το όνοματεπώνυμό σας και το IBAN του λογαριασμού. Το έντυπο ΙΒΑΝ θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο (το IBAN πρέπει να έχει το GR και 25 ψηφία)   και στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του λογαριασμού, πρώτος δικαιούχος του οποίου πρέπει να είναι ο φοιτητής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός θα πρέπει να ανοιχθεί καινούργιος λογαριασμός με πρώτο όνομα του φοιτητή.


-ΟΑΕΔ και Επίδομα Ανεργίας

Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια λαμβάνει επίδομα ανεργίας, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» το επίδομα αυτό διακόπτεται.

Επίσης, αν κάποιος φοιτητής/τρια λαμβάνει επίδομα λόγω αναπηρίας (ΑμΕΑ) ή λόγω θανάτου γονιού, θα πρέπει να ενημερωθεί κυρίως από το Φορέα από τον οποίο λαμβάνει το συγκεκριμένο επίδομα εάν με τη συμμετοχή του διακόπτεται το επίδομα ή όχι και στη συνέχεια να ενημερώνει και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματός του για τις επόμενες ενέργειες όσον αφορά στην εκπόνηση της πρακτικής άσκησης (βλέπε επιστολή) .

-Απογραφικά Δελτία Εισόδου-Εξόδου

Τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου αποτελούν μία υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπληρώνονται από όλους τους ωφελούμενους φοιτητές/τριες. Τα δεδομένα των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που πρέπει να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες φοιτητές κατά την είσοδο και κατά την έξοδό τους από το πρόγραμμα, είναι δεδομένα που θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Δικαιούχος (Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης), για τους σκοπούς της υλοποίησης και της αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 Ειδικότερα από την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων: α) θα εξαχθούν οι υποχρεωτικοί από τον Κανονισμό του ΕΚΤ δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων (συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία), οι οποίοι επιτρέπουν το βέλτιστο ανασχεδιασμό των προγραμμάτων στη βάση των αναγκών των επιμέρους κατηγοριών των ωφελουμένων και β) θα είναι εφικτή η διενέργεια των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό του ΕΚΤ αξιολογήσεων των προγραμμάτων, στη βάση σχεδιασμού αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ωφελουμένων συμμετεχόντων.

 Σε ό,τι αφορά την προστασία των συμμετεχόντων φοιτητών από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, τηρούνται από τις ως άνω αναφερόμενες αρμόδιες υπηρεσίες τα οριζόμενα στο Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 54Α του Ν.4403/2016, η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεσή τους, για τους σκοπούς της υλοποίησης του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση.

 Κατόπιν ψήφισης της νέας Εθνικής Νομοθεσίας (Νόμος 4624/2019, ΦΕΚ 29.8.2019, αρ. φύλλου 137), σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενσωματώνεται υποχρεωτικά στο εξής στην εισαγωγή των ερωτηματολογίων συμμετεχόντων (εισόδου και εξόδου) το κάτωθι λεκτικό:

Αγαπητέ κύριε/κυρία,
Στην ενότητα Έντυπα Πρακτικής θα βρείτε ερωτηματολόγια που αφορούν το πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με MIS 5032958» στο οποίο συμμετέχετε.
Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι' αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.
Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.», για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.
 Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών  προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων  αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του Kανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα  ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας.»
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα