Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις Covid 19
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021 - ΦΕΚ 30/Β/8-1-2021
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 30/Β/8-1-2021, Απόφαση Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9 (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), στην σελίδα 241: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 11.01.2021 έως και 18.01.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021 - ΦΕΚ 30/Β/8-1-2021
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/10/2021 5:37:16 PM
Νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 - ΦΕΚ 1/Β/2-1-2021
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1 /Β/2-1-2021, Απόφαση Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/5/2021 12:32:14 PM
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΕΚ 5486/12-12-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Σύμφωνα με το  ΦΕΚ 5486/12-12-20, Α πόφαση Αριθμ . Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 και ώρα 6:00
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης12/13/2020 5:06:44 PM
ΝΕΟΤΕΡΟ ΦΕΚ 5350/5-12-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Σύμφωνα με το  ΦΕΚ 5350/5-12-20, Α πόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363: Παράταση στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα 6:00....
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης12/6/2020 3:00:25 PM
ΦΕΚ 5255/28-11-20: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Σύμφωνα με το  ΦΕΚ 5255/28-11-20, Α πόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629: Παράταση στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9 (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), στην σελίδα 58340 : "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία ( δια ζώσης ) από 30.11.2020 έως και 07.12.2020 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ . ΦΕΚ 5255/ 28-11-2020
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/29/2020 11:55:40 AM
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η΄ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Κατόπιν επικοινωνίας του Γραφείου Πρακτικής με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ισχύουν: Η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» ορίζει ότι, αναφορικά με τα ΑΕΙ, αναστέλλεται σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία διεξάγεται με φυσική παρουσία φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι., περιλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, η με αριθμ. 383/10.11.2020 Εγκύκλιο του Υφυπουργού κ. Διγαλάκη «Παροχή πρόσθετων διε...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/16/2020 1:02:14 PM
Νεότερη σημαντική - Εγκύκλιος για παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 06-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899) σχετικά με την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 383/10.11.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειου Διγαλάκη με θέμα «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών», κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 ΚΥΑ ή τυχόν παράταση της ισχύος αυτής, υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατή η συνέχιση  με μεθόδους εξ αποστάσεως. Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/11/2020 9:06:45 AM
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) και υπ’ αριθμ. 380/7-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» και ΑΔΑ ΡΩΣΧ46ΜΤΛ), αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία  (δια ζώσης)  από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 . Στους φοιτητές  που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση  στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου»  (Κ.Α. 60428) με κωδικό MIS 5032958,  έχει   αποσταλεί ήδη email  με οδηγίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν. Θα λάβε...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/8/2020 6:18:20 PM
ΦΕΚ 2-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2-11-2020: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στην σελίδα 53466 ότι: η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για τους φορείς υποδοχής, όπως αναφέρεται και στα αντίστοιχα σημεία του πίνακα, άρθρο 1 Επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ παρακάτω
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/4/2020 1:03:36 PM
Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3707/Β/4-9-2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση 115744/Ζ1 η οποία προβλέπει αναλυτικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, κατά τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Συνημμένο αρχείο: KYA Αρ.115744_Ζ1_4.9.2020 _ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΙ (.pdf)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/21/2020 12:12:25 PM
Σελίδα 1 από 3, Βρέθηκαν 29 εγγραφή/ες