Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις Covid 19
Φ.Ε.Κ. Τεύχος B’ 67/14.01.2022
Στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος B’ 67/14.01.2022 στις σελίδες 885 και 886 αναφέρει για την Πρακτική Άσκηση: " [...] Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική παρουσία των φοιτητών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε προγράμματος σπουδών α΄ ή β΄ κύκλου και τον ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται. Στις περιπτώσεις, στις οποίες ο φορέας υποδοχής υιοθετεί παράλληλα, ως ειδική μορφή απασχόλησης και την εξ αποστάσεως παροχή εξαρτημένης εργασίας του εργαζόμενου με τη χρήση της τηλεργασίας, τότε και εφόσον η φύση της πρακτικής άσκησης το  επιτρέπει και συναινεί ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του προγράμμα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/17/2022 10:24:56 AM
Φ.Ε.Κ 4766, 16.10.2021, Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας. Η απόφαση, μεταξύ άλλων,  αφορά   στους καταρτιζόμενους / μαθητευόμενους / σπουδαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο πλαίσιο εκ- παιδευτικής διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. Φ.Ε.Κ 4766, 16.10.2021,  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 . Για την πρακτική άσκηση δείτε το άρθρο 1, σελίδα 62741.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/18/2021 9:16:04 AM
ΦΕΚ B 4406 – 24.09.2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4406/24.09.2021 η υπ. αριθμ. 119847/ΓΔ6 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την "Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022".
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/27/2021 9:33:07 AM
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Σύμφωνα με το νόμο 4829, Φ.Ε.Κ.166, 10-9-2021 ενημερωθείτε για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού covid 19 του προσωπικού που απασχολείται σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας και  της υποχρέωσης εμβολιασμού φοιτητών και σπουδαστών, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας, (άρθρο 36, σελίδα 9400).
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/20/2021 11:11:56 AM
Σχετικά με την διενέργεια self test σε φοιτητές πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία
Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση με φυσική παρουσία, παρακαλώ διαβάστε με προσοχή τα δύο επισυναπτόμενα ΦΕΚ, όπου αναφέρεται λεπτομερώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί (έχουμε επισημάνει με κίτρινο χρωματισμό κάποια βασικά σημεία, ωστόσο διαβάστε προσεκτικά ολόκληρα τα δύο ΦΕΚ).  Στα εν λόγω ΦΕΚ δίνονται και εναλλακτικές δυνατότητες (αντί για δωρεάν self test) διενέργειας του ελέγχου μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής δομής (Άρθρο 3, παράγραφος 9 της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 της 07.05.2021 που επισυνάπτεται ως ΦΕΚ 1). Επίσης, για τους φοιτητές που είναι καταχωρημένοι στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4  της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 της 07.05.2021 που...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/21/2021 10:13:32 AM
Διαδικασίες για την επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Σχετικά με την επανέναρξη με φυσική παρουσία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ , απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες: 1.    Να εγκριθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου σχετική απόφαση επανεκκίνησης και αυτή η απόφαση θα αποτελέσει την Εγκριτική Απόφαση , η οποία στη συνέχεια θα σας αποσταλεί προκειμένου οι φορείς να την χρησιμοποιήσουν για να υποβάλλουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ, διορθώνοντας την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Π.Α. (θα αναφέρεται στην Εγκριτική Απόφαση), καθώς λόγω των μέτρων αναστολής, θα πρέπει να επεκταθεί το χρονικό διάστημα για να συμπληρωθεί η απαιτούμενη εξάμηνη διάρκεια της Π.Α . Ως πιθανή ημερομηνία επανέναρξης Π.Α. με φυσική παρουσία προγραμματίζεται η 24.05.2021. 2....
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/13/2021 8:41:42 AM
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28503-Τ.Β.' 1872-8.5.2021 (επισυνάπτεται παρακάτω) ε ξαιρέθηκε η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία από τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του νέου κορωνοϊού από 10 Μαΐου 2021 . Λόγω όμως του υποχρεωτικού μέτρου περί διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 ( Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 - ΦΕΚ Τ.Β'1866/ 07.05.2021 & Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525 - Τ.Β.'1588-19.4.2021 ) , για το οποίο ενημερωθήκατε ήδη από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των Τμημάτων σας,  η...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/9/2021 3:22:53 PM
Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις διαδικασίες εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ΑΕΙ.
Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 - ΦΕΚ Τ.Β' 1866 / 07.05.2021 " Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων". Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός για τις ακόλουθες κατηγορίες: α) φοιτητές του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας, που πραγματοποιούν κλινικές ασκήσεις, β) φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω και μεταπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου σε όλα τα Τμήματα/Σχολές, που πρ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/9/2021 2:46:00 PM
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ.10.05.2021
Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 27683- ΦΕΚ Τ.Β' 1814 / 29.04.2021 με την οποία παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα  για τον κορωνοϊό και σύμφωνα με αυτήν αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από την Δευτέρα, 03.05.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10.05.2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9, πεδίο Δραστηριότητας: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην σελίδα 21309 "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας  με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 03.05.2021 και ώρα 6:00 έως και 10.05.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 27683- ΦΕΚ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/3/2021 9:53:43 AM
NΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ.03.05.2021
Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 26380- ΦΕΚ Τ.Β' 1682 / 24.04.2021 με την οποία παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα  για τον κορωνοϊό και σύμφωνα με αυτήν αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από την Μ. Δευτέρα, 26.04.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 03.05.2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9, πεδίο Δραστηριότητας: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην σελίδα 20249 "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας  με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 26.04.2021 και ώρα 6:00 έως και 03.05.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 26380- ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/25/2021 10:10:51 AM
Σελίδα 1 από 6, Βρέθηκαν 52 εγγραφή/ες