Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στον φορέα ορίζεται η 16η-2-2018. Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων