Εφαρμογή
Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενων στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με την αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου από 1/5/2022
Σύμφωνα με την  Υπουργική Απόφαση 38866/2022  (ΦΕΚ 2030/Β/21-4-2022) "Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες",  για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα-πέντε λεπτά (31,85 €), από  01.05.22.

Η μηνιαία αποζημίωση του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή/τριας στον ιδιωτικό τομέα καθορίζεται στο ποσό των:

31,85 x 80 % x 25= 637,00 ευρώ το μήνα.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων