Εφαρμογή
Αγγελία για πρακτική άσκηση
Από Λογιστική – Συμβουλευτική Εταιρεία στη Ζάκυνθο προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης σε 1- 3 άτομα.

Δείτε το συνημμένο αρχείο για πληροφορίες.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων