Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22


Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου»  κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 8 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2022. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση

α) Αίτηση πρακτικής
β) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής  πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ή αναλυτική βαθμολογία .
γ) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης από τον φορέα πρακτικής άσκησης, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του φορέα σχετικά με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου».
δ) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86), στην οποία θα δηλώνεται πως ο φοιτητής πληροί τα κριτήρια συμμετοχής του στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου».
ε) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

Ενημερωθείτε από την πρόσκληση για όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη βεβαίωση αποδοχής διατίθενται στις ιστοσελίδες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html  για το Τμήμα των Ψηφιακών Συστημάτων, πρέπει δε να υποβληθούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος με αποστολή τους στο email της Γραμματείας: ds-secr@uop.gr.


Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση στον ακόλουθο σύνδεσμο και στο τμήμα εδώ


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων