Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021, θα γίνονται δεκτές από 7η έως και 28η Φεβρουαρίου 2022 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση


(α) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και σύμφωνη γνώμη για συμμετοχή (ή όχι) της θέσης ΠΑ στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος.

(β) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986), περί ενημέρωσης για τις ισχύουσες διατάξεις της πρακτικής άσκησης ΤΕΙ και για τις υποχρεώσεις έναντι του Φορέα και του Τμήματος ΔΕΟ.

(γ) (Για συμμετοχή της θέσης ΠΑ στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986), ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες υποχρεωτικές και αναγκαίες προϋποθέσεις (αναφέρονται ακολούθως).

(δ) (Μόνο για ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.


Ενημερωθείτε από την πρόσκληση για όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Τα προς συμπλήρωση ΕΝΤΥΠΑ (Αίτηση, πρότυπο Βεβαίωσης Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις), διατίθενται στο eclass.uop.gr (μετά από αίτημα έγγραφής) και στις ιστοσελίδες του Τμήματος Δ.Ε.Ο. (εδώ) και του Γραφείου ΠΑ http://dasta.teikal.gr/Internship, πρέπει δε να υποβληθούν εμπροθέσμως στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ: boa-secr@uop.gr. Επιπρόσθετα, για την ταχύτερη αξιολόγηση της αίτησης από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, πρέπει να υποβληθεί η αίτηση υποχρεωτικώς ΚΑΙ ηλεκτρονικά (εδώ).


Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση  στον ακόλουθο σύνδεσμο και στο τμήμα εδώ:

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων