Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕΤΡΟ.- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα γίνονται δεκτές από 07/02 έως και 28/02/2022 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής.

α)Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή.

β)Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος.

γ) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.


Ενημερωθείτε από την πρόσκληση για όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης, διατίθενται στις ιστοσελίδες του Γραφείου ΠΑ εδώ και του Τμήματος ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.  εδώ πρέπει δε να υποβληθούν εμπροθέσμως στη Γραμματεία του Τμήματος, με φυσική προσκόμισή τους είτε με αποστολή τους με μορφή ηλεκτρονικών αρχείων στη διεύθυνση email της Γραμματείας: fst-secr@uop.gr.  


Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση  στον ακόλουθο σύνδεσμο και στο τμήμα εδώ:


Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων για πρακτική άσκηση για το Εαρινό εξάμηνο 2021-22             

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων