Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα γίνονται δεκτές από 07.02.2022 έως και 28.02.2022 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση

 α) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή.
 β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος. 
γ) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

Ενημερωθείτε από την πρόσκληση για όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης, διατίθενται στις ιστοσελίδες του Γραφείου ΠΑ http://dasta.teipel.gr/Internship/Articles/5991.html και του Τμήματος Λογοθεραπείας http://slt.uop.gr/praktiki-askisi/, πρέπει δε να υποβληθούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος, με φυσική προσκόμισή τους ή αποστολή τους με μορφή ηλεκτρονικών αρχείων στη διεύθυνση email της Γραμματείας: gramlogo@uop.gr.


Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση στον ιστότοπο του τμήματος εδώ καθώς και στον ακόλουθο σύνδεσμο:


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων