Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 16 Αυγούστου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής.

1. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση

α) Αίτηση πρακτικής

β) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ή αναλυτική βαθμολογία 

γ) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης από τον φορέα πρακτικής άσκησης, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του φορέα σχετικά με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου»

δ) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86), στην οποία θα δηλώνεται πως ο φοιτητής πληροί τα  κριτήρια συμμετοχής του στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου»(βλπ. παρ. 2.1., κριτήρια α έως δ)


ε) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.


Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη βεβαίωση αποδοχής διατίθενται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης  http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html  . Επίσης μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ . Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος με αποστολή τους στο email της Γραμματείας: ds-secr@uop.gr.


Κατεβάστε παρακάτω την πρόσκληση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων