Εφαρμογή
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
                                                             
Η νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, ενημερώνει πως προσφέρει προς κάλυψη , σε εξαμηνιαία βάση, δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Επισημαίνεται, πως ο φορέας μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του : ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 22000: 2005 (ΣΔΑΤ) και έχει πιστοποιηθεί από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου, με πεδίο εφαρμογής : Υπηρεσίες Μαζικής Εστίασης.


ΑΠΟ                                                                    
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ                                             
Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                         
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2721046180
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων