Εφαρμογή
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2020-21

Οι αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), δυνητικά μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου”  κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα γίνονται δεκτές από 7 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την Αίτηση

α) Βεβαίωση ότι ο φοιτητής   πληροί τις προϋποθέσεις για την έναρξη της ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος,

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή θα εκδίδεται κατ’ ευθείαν από την Γραμματεία του Τμήματος και θα δίνεται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την αξιολόγηση. ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ.

β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ( ν. 1599/86) στην οποία ο υποψήφιος  θα δηλώνει ότι πληροί τα κριτήρια συμμετοχής του στο Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου”.
δ) (Μόνο για ΑΜΕΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

Τα έντυπα της Αίτησης, της Βεβαίωσης Αποδοχής Απασχόλησης και η υπεύθυνη δήλωση διατίθενται στις ιστοσελίδες α) του Γραφείου ΠΑ στην Ενότητα Έντυπα Πρακτικής (τα βρίσκετε στο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α., και “κατεβάζετε” τα σχετικά έντυπα) ή β) του Τμήματος Γεωπονίας εδώ .
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν εμπροθέσμως στη Γραμματεία του Τμήματος, με φυσική προσκόμισή τους είτε με αποστολή τους σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση email της Γραμματείας: tg@us.uop.gr
.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση για περισσότερες πληροφορίες.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων