Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΔΑ), που ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή και Διανομέα των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σε όλη την ελληνική επικράτεια εκτός των γεωγραφικών ορίων των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ν.4336/2015), προσφέρει θέσεις 6 μήνης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης για φοιτητές ΑΤΕΙ, στα γραφεία της στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα:
•    2 φοιτητές Λογιστικής
Θέση: στη δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Καθήκοντα:
1)    Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών εσόδων, αγορών, δαπανών, ταμειακών και συμψηφιστικών κινήσεων
2)    Καταχώριση λογιστικών εγγραφών κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών
3)    Αρχειοθέτηση όλων των αντιγράφων των παραστατικών στοιχείων των συναλλαγών (διάκριση στοιχείων συναλλαγών ανάλογα με την φύση τους,  κλπ.).
4)    Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των εντολών πληρωμών για τις συμβάσεις που είμαστε υπόχρεοι.
Προσόντα: καλή γνώση περιβάλλοντος windows/office

•    1 φοιτητή Marketing / Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέση: στη δ/νση Εκμετάλλευσης Υποδομών και Marketing
Καθήκοντα: Βοηθός διαχειριστή συμβάσεων σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου με Τελικούς Πελάτες (οικιακούς καταναλωτές, επαγγελματίες, βιομηχανίες)
Προσόντα: καλή γνώση περιβάλλοντος windows/office

•    1 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή φοιτητή Πληροφορικής
Θέση: στη δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Επιχειρησιακής Εποπτείας
Καθήκοντα: Υποστήριξη 1st level service στο Τμήμα Πληροφορικής της εταιρείας
Προσόντα: καλή γνώση αγγλικής και περιβάλλοντος windows/office

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση, αναφέροντας την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

t.karageorgiou@deda.gr
Τίνα Καραγεωργίου, τηλ.: 216 2000 451/499,  
Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων