Εφαρμογή
Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ξεκίνησαν την Πρακτική τους Άσκηση με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από 01/10/2019 να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το σχετικό έντυπο ανάρτησης Ε3.5 που υποβλήθηκε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το φορέα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν το καταθέσει η δαπάνη είναι μη επιλέξιμη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων