Εφαρμογή
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Το έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων,  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Ελληνικό Δημόσιο, ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με την αγορά εργασίας. Τα οφέλη στα οποία στοχεύει το ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ μέσα από την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης είναι:   
• Στην απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή ακόμη και την επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Π.Α.
• Στην ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της ποιοτικότερης επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, την ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων σπουδαστών και την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
• Στην ομαλότερη  μετάβαση των σπουδαστών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών,
• Στην καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και στην ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων
• Στην δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης  μεταβίβασης πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ του συνεργασία και
• Στην ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα τμήματα του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Ανακοινώσεις
Δημιουργία17/5/2019
Δημιουργία7/5/2019
Δημιουργία23/4/2019
Σχετικά Άρθρα