Εφαρμογή

Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα!
Φορέας
Γαλλική Πρεσβεία
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 31/5/2013

Κείμενο

Το πρόγραμμα VRIκα! παρέχει υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ 2, Μάστερ εξειδίκευσης, Msc ή MBA) στη Γαλλία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι:

 

Ø  EAC (Σχολές τεχνών & πολιτισμού) 

Ø  EDHEC Business School 

Ø  Ecole Nationale des Ponts et Chausses MBA

Ø  Fondation SUP de CO Montpellier Business School 

Ø  Rouen Business School 

Ø  Telecom SudParis 

Ø  INRIA Sophia-Antipolis

Ø  Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου

Ø  Air France

 Πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα:

http://www.ifa.gr/index.php/el/etudes-en-fr-gen/bourses-vrika

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Elsa Naccache, τηλ. : 210 33 98 735 ή στο mail : vrika@ifa.gr

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να συντάξουν ένα φάκελο υποψηφιότητας (ίδιο για όλες τις υποτροφίες), τον οποίο μπορούν να κατεβάσουν εδώ fr/en.

 Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί στα γαλλικά (ή στα αγγλικά για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών στη Γαλλία). Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν προσεκτικά. Στον φάκελο πρέπει να περιλαμβάνεται συνημμένο ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου. Υποψηφιότητες που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vrika@ifa.gr, ή μέσω ταχυδρομείου (σφραγίδα με ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο) ή να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση :


Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Τμήμα πανεπιστημιακής και επιστημονικής συνεργασίας
Υποτροφίες VRIκα!
Σίνα 31
106 80 Αθήνα


ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι υποψήφιοι που θα στείλουν τον φάκελό τους μέσω ταχυδρομείου θα πρέπει να στείλουν επίσης e-mail στη διεύθυνση vrika@ifa.gr, στο οποίο θα αναφέρουν :


  •  Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου του υποψηφίου
  •  Την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του υποψηφίου
  •  Το πρόγραμμα υποτροφίας για το οποίο υποβάλλεται αίτηση
  •  Την ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας μέσω του ταχυδρομείου


Οι υποψήφιοι θα λάβουν e-mail με την απόδειξη παραλαβής του φακέλου τους.

Περιγραφή

ο πρόγραμμα VRIκα! είναι το πρόγραμμα υποτροφιών που προσφέρει η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα. Από το 2004, έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από εκατό έλληνες φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα Αριστείας.

 Το πρόγραμμα καταρτίζεται σε συνεργασία με πολλούς έλληνες και γάλλους εταίρους : επιχειρήσεις, κοινωφελή ιδρύματα, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικά ιδρύματα κ.ά.

 Το πρόγραμμα VRIκα! παρέχει υποτροφίες σε έλληνες φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν μεμεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ 2, Μάστερ εξειδίκευσης, Msc ή MBA) στη Γαλλία.

 

Στόχος του προγράμματος είναι να καταρτιστούν στα γαλλικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης Έλληνες οι οποίοι θα αποτελέσουν μελλοντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε συνάρτηση με τις άριστες επιδόσεις τους, τη συνοχή που παρουσιάζουν τα σχέδιά τους και τα κίνητρά τους.

 Όπως κάθε χρόνο, προσφέρονται διάφοροι τύποι υποτροφιών :

- αφενός, η Γαλλική Πρεσβεία θα απονείμει υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης για προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ 2, σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

- αφετέρου, οι υποτροφίες για προγράμματα σπουδών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς ή/και συγκεκριμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης χορηγούνται από κοινού με τους εταίρους της Γαλλικής Πρεσβείας. Οι υποτροφίες μπορεί, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν ή όχι μηνιαία επιχορήγηση.

 Σε κάθε περίπτωση, οι υποτροφίες που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος VRIκα! παρέχουν την ιδιότητα του υπότροφου της γαλλικής κυβέρνησης και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους δικαιούχους.