Εφαρμογή

Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Υποτροφίες PwC 2013-2014
Φορέας
PwC Ελλάδας
Δικαιούχοι
Αποφοίτους/τελειοφοίτους ΑΕΙ ή/και Στελέχη – εταιρείες μπορούν να προτείνουν στελέχη τους για υποτροφία
Ημερομηνία λήξης
: 30/4/2013

Κείμενο

Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τραπεζικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Ρίσκου, Πληροφοριακών Συστημάτων & Ασφαλείας, Ναυτιλίας, Στατιστικής, Αναλογιστικής (Actuarial)

Δικαιολογητικά

Βιογραφικό (με φωτογραφία)
Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
Τίτλος πτυχίου (με βαθμολογία άνω του 7, ή αντίστοιχη βαθμολογία από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού). Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, θα πρέπει να προσκομίσουν τη μέχρι στιγμής αναλυτική βαθμολογία τους.
Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό ή εργοδότη
Βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο, αν υπάρχει, ή λίστα επιθυμητών μεταπτυχιακών
Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
Αποδεικτικά στοιχεία εισοδημάτων των υποψηφίων και των οικογενειών τους (εκκαθαριστικά) – λαμβάνεται υπόψη η οικονομική αδυναμία να ανταπεξέλθουν οι υποψήφιοι στα έξοδα του μεταπτυχιακού
Κείμενο με τους λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού και της μελλοντικής αξιοποίησής του (μέχρι 300 λέξεις)
Για στελέχη απαιτούνται επίσης:
Η μια συστατική επιστολή να είναι από τον υφιστάμενο εργοδότη
Πιστοποιητικό εργοδοσίας με αναφορά στο χρόνο προϋπηρεσίας και τη θέση εργασίας

Περιγραφή

Οι υποτροφίες προσφέρονται για την πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (εξαιρουμένων επαγγελματικών τίτλων και διδακτορικών) και θα πρέπει να αντιστοιχούν στους εξής κλάδους:
Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τραπεζικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Ρίσκου, Πληροφοριακών Συστημάτων & Ασφαλείας, Ναυτιλίας, Στατιστικής, Αναλογιστικής (Actuarial)