Εφαρμογή

Μεταπτυχιακά

MA-HEP Master in Higher Education Policy: Theory and Praxis, (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ)

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τύπος μεταπτυχιακού: Διαπανεπιστημιακό
Δικαιολογητικά
: : 13/6/2016
Έχει δίδακτρα:Ναι
Δίδακτρα:3.000,00
Διάρκεια σε εξάμηνα:3
Τοποθεσία
ΠάτραΕλλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας
Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2610-969701 και 969703

Περιγραφή

Το νέο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Πατρών και Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη  (Master’sDegree:  HigherEducationPolicy. Theory and Praxis»)(ΦΕΚ 1338/τ.Β´/ 02-07-2015, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1028/τ.Β’/13/04/2016). Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρουσία στα μαθήματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει κατά το χειμερινό εξάμηνο του νέου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Τα μαθήματα θα γίνονται από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή απόγευμα. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.

 

Απονεμόμενος τίτλος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη.

 

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε είκοσι (20) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

Προϋποθέσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς

(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την εξεταστική του Ιουνίου 2016. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους και αναλυτική βαθμολογία στη γραμματεία του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών έως τις 30/08/2016.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να κατεβάσουν την αίτηση υποψηφιότητας από το σύνδεσμο:   http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/ddpms2016

Στη συνέχεια πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικάσε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# έως τις 13/06/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1.  Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας.
 2.  Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS.
 3.  Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ), οι επί πτυχιώ φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.
 4.  Αναλυτική βαθμολογία, με ακριβή μέσο όρο.
 5. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
 6. Επίσημα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον C1 ή TOEFL της τελευταίας διετίας με βαθμό τουλάχιστον 100 ή άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον C1 και Β2 στην αγγλική).
 7. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).
 8. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με διαδικασία επιλογής εισηγήσεων (εάν υπάρχουν).
 9.  Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης με αντικείμενο την Ανώτατη Εκπαίδευση (εάν υπάρχουν).
 10. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις εργασίας με αντικείμενο στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).
 11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Πληροφορίες

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3.000 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου. Η πρώτη δόση πρέπει να έχει κατατεθεί ως την 10/9/2016. Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες δεν το έχει κάνει τότε αντικαθίσταται αυτόματα από τον πρώτο επιλαχόντα.

 

Επιπλέον πληροφορίες

Υποτροφίες

 •  Ολική απαλλαγή διδάκτρων με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια προσφέρεται στο 15% του αρχικού αριθμού των φοιτητών (έως 3 υποτροφίες)
 •  Μερική απαλλαγή διδάκτρων με βάση την επίδοση κατά τη φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρεται στο 15% των φοιτούντων. Πιο συγκεκριμένα, ως μερική απαλλαγή καθορίζεται η μη καταβολή της 3ης δόσης των διδάκτρων.


Επικοινωνία και πληροφορίες: Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mahep@upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610-969701 και 969703.

Γενικές πληροφορίες για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. : http://mahep.upatras.gr  

https://www.facebook.com/HigherEducationPolicyMaster/?notif_t=page_user_activity

  O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΜΕΛΟΣ
              ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη