Εφαρμογή

Μεταπτυχιακά

Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής Και Περιβάλλοντος

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Άλλο)
Σχολή/Τμήμα
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τύπος μεταπτυχιακού: Αυτόνομο
Δικαιολογητικά
: 9/9/2013: 15/11/2013
Έχει δίδακτρα:Ναι
Δίδακτρα:4200
Διάρκεια σε εξάμηνα:3
Τοποθεσία
Ελλάδα
Γνωστικό αντικείμενο
Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Τεχνολογία Τροφίμων, Φυτική Παραγωγή

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας
Στρούλια Ιωάννα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2410-565298, 579310
Φαξ
2410-565290

Περιγραφή

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) υπό το γενικό τίτλο «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.


Προϋποθέσεις

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν από 9 Σεπτεμβρίου – 15 Νοεμβρίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

2.   Βιογραφικό Σημείωμα  με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (σχέδιο υπάρχει στην ιστοσελίδα ΠΜΣ)

3.   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2013, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.

4.   Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων

5.   Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

6.   Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές η εξέχουσες προσωπικότητες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιογραφικό σημείωμα και η αίτηση θα πρέπει,  αφενός μεν να συμπληρωθούν από τους υποψήφιους και να αποσταλούν σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας αφετέρου δε (υποχρεωτικά) να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση stroulia@bio.uth.gr συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bio.uth.gr

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.bio.uth.gr  ή στα τηλ. 2410-565298, 579310, κα. Στρούλια Ιωάννα, καθημερινά 11.00 - 13.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221, Λάρισα, fax: 2410-565290.  

Επιπλέον πληροφορίες

Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε 3 εξάμηνα. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε  4.200 ευρώ (1.500 € το Α΄ εξάμηνο και 1350  τα δύο επόμενα).

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη