Εφαρμογή

Μεταπτυχιακά

Msc in Innovation in Technology and Entrepreneurship

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Άλλο)
Τύπος Πτυχίου: Διδακτορικό Δίπλωμα
Τύπος μεταπτυχιακού: Διαπανεπιστημιακό
Δικαιολογητικά
: 1/9/2013: 20/12/2013
Έχει δίδακτρα:Ναι
Δίδακτρα:4500
Τοποθεσία
Ελλάδα
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας
Γραμματεία του Προγράμματος MSc in Innovation in Technology & Entrepreneurship
Email Επικοινωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
+30 2510462124
Φαξ
+30 2510462602

Περιγραφή

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ νατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Msc in Innovation in Technology and Entrepreneurship». Το πρόγραμμα είναι διάρκειας ενός έτους, και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ καθορίζονται από τις υπουργικές αποφάσεις 119734/Ε5/04.10.2012 (ΦΕΚ 2802/τΒ'/17.10.12) και 93875/Ε5/12.07.2013 (ΦΕΚ 1770/τΒ'/22.07.2013) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://msc.tie.teikav.edu.gr/).
Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ορίζεται στους σαράντα (40).

Προϋποθέσεις

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν εισήγησης από ειδική επιτροπή επιλογής, η οποία αξιολογεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Γενικά, απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βασικό τίτλο σπουδών (BSc) σε γνωστικό αντικείμενο των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, απόφοιτοι Πολυτεχνικών ή Οικονομικών Σχολών ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ.

Δικαιολογητικά

1.Αίτηση υποψηφιότητας.
2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
3.Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
4.Επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών.
5.Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων σε περίπτωση που είστε τελειόφοιτος/η, καθώς επίσης να αναφέρετε και την αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησής σας. Μπορείτε να προσθέσετε στα δικαιολογητικά σας οτιδήποτε χαρακτηρίζει και ενισχύει περαιτέρω την ακαδημαϊκή σας δραστηριότητα, όπως περίληψη διπλωματικής εργασίας, δημοσιευμένα άρθρα κ.λπ.
6.Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για υποψηφίους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.
7.Τεκμηρίωση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
8.Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει αναφορές σε: Δημοσιεύσεις, διακρίσεις (π.χ. υποτροφίες), ξένες γλώσσες (με επίπεδο γνώσης, έτος κτήσης πτυχίου, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα), επαγγελματική εμπειρία (εάνυπάρχει) κ.λπ.
9.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος "Δεν είναι εγγεγραμμένος-η σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής".

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος MSc in Innovation in Technology & Entrepreneurship
Διεύθυνση: Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ.: +30 2510462124, Fax: +30 2510462602
Κιν.: +30 6970490176
e-mails: msc.tie@teikav.edu.gr | msctie@yahoo.com
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη