Εφαρμογή

Μεταπτυχιακά

Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Άλλο)
Σχολή/Τμήμα
Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τύπος μεταπτυχιακού: Διακρατικό
Δικαιολογητικά
: 15/7/2013: 6/9/2013
Έχει δίδακτρα:Ναι
Δίδακτρα:5000
Διάρκεια σε εξάμηνα:4
Τοποθεσία
ΚαλαμάταΕλλάδα
Γνωστικό αντικείμενο
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Λογοθεραπεία, Τεχνολογία Τροφίμων, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Φυτική Παραγωγή, Χρηματοοικονομικά

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2721065105

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους», που διοργανώνουν τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Torino στην Ιταλία, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οι οποίες διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φ.Ε.Κ. 1126/Β/10.4.2012, 1707/Β/16.5.2012 και 1359/Β/09.07.2009).

Προϋποθέσεις

Στο ΔΙ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Ιατρικών και Νοσηλευτικών Σχολών, των Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, Τεχνολογίας και Αθλητισμού, των Σχολών Θετικών και Βιολογικών Επιστημών, καθώς και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομογενών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την φοίτηση στο ΔΙ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 5.000€, καταβλητέα σε δύο ισόποσες δόσεις, η καθεμία πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε χειμερινού εξαμήνου. 

Δικαιολογητικά

·         Αίτηση συμμετοχής στο ΔΙ.Π.Μ.Σ.

·         Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση και στην Ιταλική γλώσσα. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

·         Επικυρωμένο πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται ο τίτλος και η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας καθώς και ο βαθμός του πτυχίου, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Το πιστοποιητικό αυτό θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και στην Ιταλική γλώσσα.

·         Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των υποψηφίων είναι η ύπαρξη πτυχιακής εργασίας για τη λήψη του πτυχίου.

·         Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή / και η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και η κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

·         Επικυρωμένο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης, αποδεκτό από επίπεδο Β2 (Lower) έως επίπεδο C2 (Proficiency) μιας τουλάχιστον κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής) ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας. Αποδεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας είναι αυτά που αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. για τον διορισμό στον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποιητικό, η κατοχή ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.

·         Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή Πρακτικά συνεδρίων, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν.

·         Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα (επικυρωμένα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) σε συνάφεια με το αντικείμενο του ΔΙ.Π.Μ.Σ.

·         Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., Προϊσταμένους Μονάδων, εργοδότες.

·         Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

·         Επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση Απόδειξης Εμπειρίας (για την προϋπηρεσία, συνοδευόμενη από: 1. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, 2. βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 1. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, 2. υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας).

·         Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 

Πληροφορίες

Τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν από 15 Ιουλίου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2013, είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ) είτε με courier στην Γραμματεία του ΔΙ.Π.Μ.Σ. (Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24.100, Καλαμάτα, τηλ. 27210-65105, e-mail:specedupgp@uop.gr). 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εξεταστέα ύλη, την μοριοδότηση, τα κριτήρια επιλογής, την ημερομηνία γραπτής και προφορικής εξέτασης ενώπιον Επιτροπής, την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: www.uop.gr και την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας στις Μεταπτυχιακές Σπουδές:  http://kalamata.uop.gr/~litd/postgraduate/postgraduate.htm

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη