Εφαρμογή

Μεταπτυχιακά

Διοίκηση της Υγείας

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σχολή/Τμήμα
Τµήµα Οικονομικής Επιστήμης με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: 15/4/2013: 21/6/2013
Έχει δίδακτρα:Ναι
Διάρκεια σε εξάμηνα:4
Τοποθεσία
Ελλάδα
Γνωστικό αντικείμενο
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Email Επικοινωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
210 4142077, 210 4142081 και 210 5381269
Φαξ
210 4142346

Περιγραφή

Το Τµήµα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε σύμπραξη με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, προσκαλούν υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση της Υγείας» (M.Sc. in Health Management). Αντικείμενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση της Υγείας είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Στους βασικούς σκοπούς του περιλαμβάνεται και η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. 

Προϋποθέσεις

Στο μεταπτυχιακό πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τµηµάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας (ή άλλων συναφών Τµηµάτων) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών (όπως το υπόδειγμα ) 
 • Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (όπως το υπόδειγμα ) 
 • Επίσημο επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος 
 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
 • Δύο συστατικές επιστολές (σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα, όπως το υπόδειγμα ) 
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής (επιπέδου Β2) 
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο. 
 • Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
 • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο) 
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 
 • Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 
 • Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν) 
 • Φωτοαντίγραφα του πτυχίου, του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, του αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας, του βιογραφικού σημειώματος και της αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ (όπου ισχύει). 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη