Εφαρμογή

Μεταπτυχιακά

Λογιστική και Ελεγκτική

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Άλλο)
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τύπος μεταπτυχιακού: Αυτόνομο
Δικαιολογητικά
: : 31/7/2013
Έχει δίδακτρα:Ναι
Δίδακτρα:6.500 €
Διάρκεια σε εξάμηνα:4
Τοποθεσία
Ελλάδα
Γνωστικό αντικείμενο
Χρηματοοικονομικά

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας
Γραμματεία Τμήματος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2810 3796-12 ή 36 ή 41 ή 65 ή 29

Περιγραφή

Το Τμήμα Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ανακοινώνει ότι από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-'14 (Οκτώβριος 2013) ξεκινά ο 5ος κύκλος σπουδών, του διετούς αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Λογιστική και Ελεγκτική».

Προϋποθέσεις

Τυπικά προσόντα υποψηφίων στο ΠΜΣ είναι, αφενός το πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) Οικονομικής κατεύθυνσης και αφετέρου η γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Lower. Τα κριτήρια επιλογής είναι η προπτυχιακή επίδοση (βαθμός πτυχίου, βαθμολογία στα συναφή με το ΠΜΣ μαθήματα ειδικότητας, ερευνητικές εργασίες), τυχόν άλλοι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, η επαγγελματική εμπειρία, δύο συστατικές επιστολές και προσωπική συνέντευξη.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο ΠΜΣ, στο ειδικό έντυπο της γραμματείας, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
 • Συμπλήρωση των στοιχείων σε αρχείο Microsoft Excel, το όνομα του οποίου θα είναι το επώνυμο του υποψηφίου.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 • Για τους Έλληνες υποψηφίους αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών, εάν υπάρχουν. Για τους αλλοδαπούς, επιπλέον της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πρέπει να πιστοποιούν κατά το νόμο, εξίσου και τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
 • Άλλα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
 • Άλλα πιστοποιητικά (πχ. Επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 • Έξι (6) συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας

Πληροφορίες

Πληροφορίες από τις Γραμματείες του Τμήματος δίνονται καθημερινά 11:00-13:00 στα τηλ. 2810 3796-12 ή 36 ή 41 ή 65 ή 29 και επιπλέον Τετάρτη και Παρασκευή 15:30-17:00 στο τηλ. 2810 379678 (1ος όροφος κτιρίου ΣΔΟ, Γραφείο 1).
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη