Εφαρμογή

Μεταπτυχιακά

Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα
Τμήμα Πληροφορικής
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τύπος μεταπτυχιακού: Διακρατικό
Δικαιολογητικά
: : 12/7/2013
Έχει δίδακτρα:Ναι
Δίδακτρα:2200
Διάρκεια σε εξάμηνα:4
Τοποθεσία
Ελλάδα
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Email Επικοινωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
210 5385826

Περιγραφή

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο της Λιμόζ (Université de Limoges) της Γαλλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), στον τομέα της Πληροφορικής με τίτλο: «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» (Informatique, Synthèse d’Images et Conception Graphique − ISICG) και με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (Technologies d’Internet et de Multimédia) (Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Φ.Ε.Κ. 181/Β΄/31-01-2013)

Προϋποθέσεις

Η παρούσα προκήρυξη απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής κυρίως ή και άλλων ειδικοτήτων που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Οι πτυχιούχοι αυτοί πρέπει να είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγούς της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση ισοτιμίας του τίτλου τους από τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν και όσοι θα γίνουν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του 2013.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονική από το δικτυακό τόπο.
2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα.
4. Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
5. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή στις περιπτώσεις που απαιτείται.
6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
7. Υπόμνημα, μίας σελίδας το πολύ, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος και τους γενικότερους στόχους του -επιστημονικούς, επαγγελματικούς κτλ.
8. Κάθε άλλο στοιχείο (συστατικές επιστολές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών κ.ά.) που, κατά την γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να
σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται μέσω του ιστοτόπου του ΠΜΣ και σε αρχεία μορφής word και pdf. 

Η ταχυδρομική αποστολή γίνεται στη διεύθυνση της Γραμματείας του ΠΜΣ και περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά, καθώς και τα παρακάτω έγγραφα: 
9. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα: «Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική μου αίτηση, καθώς και στο φάκελο υποψηφιότητάς μου είναι 
αληθή».
10. Απόδειξη υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης (εκδίδεται με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής).

Πληροφορίες

Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ / Πληροφορίες:
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αγ. Σπυρίδωνος & Παλληκαρίδη, 122 10 Αιγάλεω
ΤΗΛ.: 210 5385826, e-mail: master-isicg@teiath.gr
και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του τμήματος στη διεύθυνση: http://master-isicg.teiath.gr

Επιπλέον πληροφορίες

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη η γενική βαθμολογία, η επίδοση στα συναφή προς το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία, η επάρκεια 
στην αγγλική γλώσσα, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και κυρίως της γαλλικής, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και οι συστατικές επιστολές. Η τελική 
επιλογή περιλαμβάνει επίσης προσωπική συνέντευξη, στην επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ., των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη