Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Τοποθεσία

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας - Καθήκοντα και αρμοδιότητες αποφοίτων ΤΕΙ σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου - 09 Μαϊού 2012

Περιγραφή

Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Συντονιστής:
Χρήστος Μουρούτογλου,
Καθηγητής Εφαρμογών ΒΙΟΘΕΚΑ

Εισηγητής:
Νίκος Μαυροειδής,
Διευθυντής Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου
Blauel Ελληνικά Βιολογικά Προϊόντα

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 85
ώρα 17:00 – 19:00

olive_mourout

 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες αποφοίτων ΤΕΙ σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου

 

 

 

 

 

Α1.Υπεύθυνος παραλαβής Πρώτων Υλών

   Α1.1. Ελεγχος παραλαβής υλικών συσκευασίας και βοηθητικών υλών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
   


Α2. Ποιοτικός έλεγχος παραλαβής ελαιολάδου και έλεγχος τελικού προϊόντος

   Α2.1.Εργαστηριακοί έλεγχοι

   Α2.2.Οργανοληπτικοί έλεγχοι

   Α2.3. Ελεγχοι διάρκειας ζωής του προϊόντος με βασει τα Οργανοληπτικά και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά

   A2.4 Βελτίωση Οργανοληπτικών χαρακτηριστικών προϊόντων
 

   

 

Α3. Επιμέλεια και τήρηση αρχείων σχετικών με τα συστήματα ασφάλειας τροφίμων, ISO 22000 
   

 

Α4. Εκπαίδευση προσωπικού

 

 

 

 

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

eu


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη