Εφαρμογή
Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

 

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
(Παράρτημα Σπάρτης)
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποκτούν τις απαραίτητες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να εργασθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μπορεί να απασχοληθεί ως:
  • Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισμικού διαφόρων τύπων και εφαρμογών.
  • Σχεδιαστής, αναλυτής και μηχανικός υπολογιστικών συστημάτων (Computer Systems Engineer).
  • Σχεδιαστής, αναλυτής και διαχειριστής δικτύων πληροφορικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer/Administrator).

ΦΕΚ 246/τ.Α'/3-12-2008

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη