Εφαρμογή
Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
 
Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας  (ΣΤΕΓ) του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης, όπως είναι η εντατική καλλιέργεια λαχανικών και ανθοκομικών ειδών και ιδίως αυτών που αναπτύσσονται υπό κάλυψη (θερμοκήπια) στο πλαίσιο μάλιστα της ολοκληρωμένης καλλιέργειας. Επίσης ασχολούνται με τη διακίνηση, τη συντήρηση, την τυποποίηση, την εμπορία, τη διαχείριση και τη φυτοπροστασία των δενδροκηπευτικών και των ανθοκομικών προϊόντων και την αναπαραγωγή τους (φυτώρια –σποροπαραγωγή – πολλαπλασιαστικό υλικό), καθώς επίσης και με την κηποτεχνία.
 
Έχουν προοπτικές απασχόλησης ως στελέχη μονάδων ή αυτοαπασχολούνται σε όλο το φάσμα των καλλιεργειών που καλύπτει το γνωστικό  του αντικείμενο  τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και έχουν τις εξής δραστηριότητες: 
 
  • Την παραγωγή φυτικών προϊόντων  με έμφαση στα  λαχανοκομικά  και ανθοκομικά και στην εκπόνηση και εφαρμογή κηποτεχνικών και παρκοτεχνικών μελετών.
  • Την οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σύνταξη σχετικών οικονομικοτεχνικών μελετών.
  • Την τεχνική υποστήριξη καλλιεργειών στη διάγνωση και θεραπεία βιολογικών, τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων, εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων καλλιέργειες, προμήθεια και διάθεση γεωργικών φαρμάκων και λοιπών εφοδίων και διαχείριση των προϊόντων των καλλιεργειών (τυποποίηση,  συντήρηση, προώθηση, διακίνηση).
  • Τη δημιουργία βελτιωμένου και πιστοποιημένου γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού με κλασικές και σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους.
  • Το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας που αφορούν τεχνικές και μέσα παραγωγής, καθώς και τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον.
  • Την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με την προώθηση και την ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και της ανθοκομίας.
  • Τη μελέτη και την επίβλεψη εγκατάστασης ή εκσυγχρονισμού θερμοκηπιακών μονάδων και των εντός αυτών  ανθοκηπευτικών καλλιεργειών.
  • Τη συμμετοχή σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης για θέματα της ειδικότητάς τους.
  • Τη συμμετοχή σε  ερευνητικά προγράμματα του γνωστικού τους αντικειμένου.
  • Τη συμβολή τους στην εξέλιξη της τεχνολογίας με τη συμμετοχή τους ως  μέλη ερευνητικών ομάδων, σε θέματα της ειδικότητάς τους.
ΦΕΚ 47/Α'/10-2-89
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα