Εφαρμογή
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
 
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
 
 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής  της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής.
 
Έχουν προοπτικές απασχόλησης ως στελέχη μονάδων ή αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της φυτικής παραγωγής τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και έχουν τις εξής δραστηριότητες: 
 
 • Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων – οργάνωση παραγωγής.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από βιοτικούς (έντομα, παθογόνα, ζιζάνια) και αβιοτικούς (περιβαλλοντικές και εδαφικές συνθήκες) παράγοντες.
 • Κατάρτιση προγραμμάτων βιολογικής καταπολέμησης για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών που μπορούν να ενταχθούν σε συστήματα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης (Integrated Pest Management). 
 • Παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων άρδευσης.
 • Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών.
 • Μετασυλλεκτική μεταχείριση φυτικών προϊόντων (τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση και έλεγχος ποιότητας).
 • Συγκέντρωση και διάθεση (marketing) φυτικών προϊόντων.
 • Εμπορία λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφάρμακα), πολλαπλασιαστικού υλικού και άλλων μέσων (εργαλεία – μηχανές), γεωργικές εισροές (farm inputs).
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος και εμπορία σπόρων, φυτών, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών εργαλείων, καθώς επίσης ίδρυση και λειτουργία εταιρείας κατασκευής.
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, διαχείριση πράσινου και καλλωπιστικών ειδών.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες γεωργικού περιεχομένου.
 • Διαχείριση γεωργικών οικοσυστημάτων και συστημάτων γεωργίας μειωμένων εισροών (ολοκληρωμένη και βιολογική γεωργία).
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν τεχνικές και μέσα παραγωγής, καθώς και τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον.
 • Παροχή γεωργοτεχνικών συμβουλών σε καλλιεργητές.
ΦΕΚ 47/Α'/10-2-89   Σελίδα 1
ΦΕΚ 47/Α'/10-2-89  Σελίδα 2
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα