Εφαρμογή
Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
 
Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων
 
 
Οι πτυχιούχοι του νέου Τμήματος Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, που λειτουργεί  από το Σεπτέμβριο του 2000 στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας  (ΣΤΕΓ) του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, θα ασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την επιστημονική διαχείριση και διοίκηση μονάδων τυποποίησης και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων καθώς επίσης και με τη  μελέτη - έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης.
 
Έχουν προοπτικές απασχόλησης ως στελέχη μονάδων ή αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της τεχνογνωσίας της παραγωγικής δραστηριότητας από  τη συγκομιδή των προϊόντων γεωργικής προέλευσης έως και τη διάθεσή τους στην αγορά ως τελικά προϊόντα ή ως πρώτες ύλες, αφού αυτά δεχθούν τους αναγκαίους κατά περίπτωση, μετασυλλεκτικούς χειρισμούς (διαλογή, τυποποίηση, συσκευασία, ψύξη, μεταποίηση κ.λ.π.), και ελέγχους ποιότητας. Ασχολούνται τόσο στο δημόσιο όσο και  στον ιδιωτικό τομέα και ασκούν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με: 
 
 • Τη συλλογή - συγκομιδή και διακίνηση των γεωργικών προϊόντων.
 • Τους μετασυλλεκτικούς - μετασυγκομιστικούς χειρισμούς, την ασφάλεια και υγιεινή, την τυποποίηση και τη συντήρηση των γεωργικών προϊόντων.
 • Την επεξεργασία και μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων που συνιστούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή τελικών, εδώδιμων ή μη προϊόντων.
 • Την παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για χρήση στη διαδικασία επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων και ποτών.
 • Την εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων για τη διασφάλιση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων κατά τη διαδικασία κάθε μορφής επεξεργασίας, ώστε αυτή να είναι σύμφωνη με τα αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας.
 • Τον ποιοτικό έλεγχο των γεωργικών προϊόντων και των υπηρεσιών διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας του καταναλωτή.
 • Τα γεωργικά μηχανήματα και τον πάσης φύσεως εξοπλισμό που σχετίζεται με τη συλλογή - συγκομιδή, την επεξεργασία, τη συντήρηση και κάθε είδους μετασυλλεκτικό - μετασυγκομιστικό χειρισμό των γεωργικών προϊόντων.
 • Τη συμμετοχή σε ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ανάπτυξης και εφαρμογής νέων μεθόδων συγκομιδής - συλλογής, τυποποίησης, συσκευασίας, ποιοτικού ελέγχου, μεταποίησης, συντήρησης και αποθήκευσης των γεωργικών προϊόντων καθώς και προβολής και προώθησης αυτών στην αγορά.
 • Την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών και την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για τη σύσταση, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τη διοίκηση, τη λειτουργία και την επίβλεψη μονάδων του αγροτοβιομηχανικού τομέα της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της διαχείρισης, της διαλογής, της τυποποίησης, της συσκευασίας, της μεταποίησης, της συντήρησης, της αποθήκευσης, του ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας και υγιεινής και της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων.
 • Την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμό και διεύθυνση γραφείων και εργαστηρίων για παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στον αγροτοβιομηχανικό τομέα της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της προηγούμενης παραγράφου.
 • Τις εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται στους χώρους διακίνησης, αποθήκευσης, συντήρησης και  εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και αφορούν  τόσο στην υγιεινή κατάσταση και καταλληλότητα των χώρων αυτών όσο και τις αλλοιώσεις και την καταλληλότητα των ίδιων των προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση ή την περαιτέρω επεξεργασία τους.
 • Κάθε άλλη δραστηριότητα που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
ΦΕΚ 264/Α'/19-11-2003  Σελίδα 1
ΦΕΚ 264/Α'/19-11-2003  Σελίδα 2
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα