Εφαρμογή
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής της  Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
Α. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής μπορούν να στελεχώσουν:
Τμήματα της Χρηματοοικονομικής Διεύθυνσης των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα:
 • Λογιστήριο
 • Κοστολόγηση
 • Προϋπολογισμός
 • Ανάλυση
 • Ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων
 • Χρηματοδότηση
 • Πιστωτική πολιτική και έλεγχος
 • Μισθοδοσία
 • Εσωτερικός Έλεγχος
Τμήματα λειτουργιών επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα ήτοι:
 • Τράπεζες
 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
 • Χρηματιστηριακές
 • Επενδύσεων
Β. Οι παραπάνω πτυχιούχοι, μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας, μπορούν:
Να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμου υπευθύνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά γραφεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν και ενημερώνουν βιβλία των κατηγοριών Α, Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
Να ασχολούνται ως ελεγκτές στο υπουργείο Οικονομικών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σε κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να ασχολούνται στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
ΦΕΚ 184/Α'/5-9-2006
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα