Εφαρμογή
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 
 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Καλαμάτας,  εκπαιδεύει και καταρτίζει εξειδικευμένα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ικανά  να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν θέματα που αφορούν ιδιαίτερα :
 
  • στην διοίκηση, την ανάπτυξη και την διαχείριση των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης, των εξαρτώμενων από αυτήν επιχειρήσεων (Δημοτικών, Αναπτυξιακών) και της τοπικής κοινωνίας.
  • στην αξιολόγηση, σχεδιασμό και χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων των οργανισμών αυτών, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών.
  • στην διοίκηση όλων των οργανώσεων που εμπλέκονται στην Αυτοδιοίκηση και τον σχεδιασμό της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, που υλοποιείται μέσα από τους φορείς αυτούς.
 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι Καλαμάτας  με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, την έρευνα, τον σχεδιασμό  και την  εφαρμογή της σύγχρονης αναπτυξιακής πρακτικής και διοικητικής τεχνολογίας κυρίως σε θέματα Περιφερειακής και Τοπικής Οργάνωσης  και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τη δυνατότητα : 
 
  • Να ασκούν καθήκοντα διοίκησης, προγραμματισμού και οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Να ασκούν δραστηριότητες σχεδιασμού προγραμματισμού και υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης.
  • Να διοικούν και να εποπτεύουν το προσωπικό των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των εξαρτώμενων από αυτούς οργανισμών, αλλά και των δράσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις τοπικές κοινωνίες.
  • Να συμμετέχουν στην κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, του προϋπολογισμού των μονάδων των φορέων της  Αυτοδιοίκησης και στον σχεδιασμό και υλοποίηση  δραστηριοτήτων αναπτυξιακής πρακτικής.
  • Να συμμετέχουν ενεργά και κρίσιμα στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη  δραστηριοτήτων των μονάδων των  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον σχεδιασμό & υλοποίηση  της  αναπτυξιακής διαδικασίας.
  • Να  συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής των μονάδων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στην διάδοση έγκυρης  πληροφορίας, μέσα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα γραφεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  τα Γραφεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τις Νομαρχίες σε θέματα  της Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και πρακτικής.
  • Να παρέχουν συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρηματοδότησης  του έργου της Αυτοδιοίκησης και της αναπτυξιακής πρακτικής, ως Σύμβουλοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΦΕΚ 54/Α'/7-3-2000  Σελίδα 1
ΦΕΚ 54/Α'/7-3-2000  Σελίδα 2
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα