Εφαρμογή
Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 
Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 
 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, έχουν δικαίωμα απασχόλησης, ως στελέχη μονάδων υγείας και πρόνοιας, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, ασκούν τις παρακάτω δραστηριότητες: 
 • Άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε διοικητικές και επιτελικές υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας.
 • Άσκηση εποπτείας και διοίκησης προσωπικού μονάδων  Υγείας και Πρόνοιας, εκτός του νοσοκομειακού προσωπικού.
 • Παρακολούθηση εισαγωγής και εξαγωγής ατόμων σε μονάδες Υγείας και Πρόνοιας και τήρηση των λογαριασμών τους.
 • Συμμετοχή στον προσδιορισμό του έργου των μονάδων Υγείας και πρόνοιας σε συνεργασία με το υγειονομικό, τεχνικό κ.λ.π. προσωπικό.
 • Συμμετοχή στη βελτίωση και ανάπτυξη υπηρεσιών μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή οικονομικού προγράμματος μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση προϋπολογισμού μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση κτιριολογικού προγράμματος μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
 • Συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
 • Συμμετοχή στον προγραμματισμό και ανάπτυξη δραστηριοτήτων μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
 • Προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων, εξοπλισμών κ.λ.π. μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
Οι πτυχιούχοι αυτοί εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΦΕΚ 159/Α'/14-6-1989
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα